• 30 ZÁŘ 14

  Ze semináře ve Strakově akademii

  Zúčasnili jsme se semináře Agentury pro sociální začleňování na Úřadě vlády České republiky, který byl zaměřen na oblast sociálního začleňování ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

  Ze semináře jsme si odnesli poznatek, že v ČR dnes existuje více než 400 sociálně vyloučených lokalit, kde žije více než 100 tisíc lidí a kde je míra nezaměstnanosti až 9%. Protože sociálně vyloučené lokality a osoby ohrožené chudobou jsou i na území naší MAS, je potřeba se těmito oblastmi zabývat i v naší strategii.

  Na semináři jsme se seznámili s tím, jak na tato témata pohlížejí dokumenty pro období 2014–2020, a ze kterých dotačních programů bude možné čerpat finance. V CLLD bude využito především naplňování tematického cíle 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Cílem je zabránit nárůstu hrozby sociálního vyloučení, reagovat odpovídajícím způsobem na prohlubující se socioekonomické nerovnosti a snížit riziko chudoby.

  Co jsou hlavní témata řešená CLLD směrem k sociálnímu začleňování

  • Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech.
  • Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí na venkově.
  • Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
  • Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru
  • Podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol.
  • Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (sociálních, zdravotních a návazných).

  Jak budou tato témata řešena

  • rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti;
  • podpory sociálních podniků;
  • podpora vzdělávání, rozšíření nabídky rekvalifikací a specifických forem zvyšování kvality znalostí a dovedností;
  • podpora malého a středního podnikání;
  • podpora zvyšování kvality a flexibility v poskytování sociálních služeb, uplatnění preventivních programů v ohrožených oblastech a strategického plánování, dostupnost nájemního bydlení.

  Jak můžeme spolupracovat s Agenturou resp. nabídka spolupráce

  • Mapování situace sociálního vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením na území MAS do analytické části SCLLD.
  • Dotazníkové šetření mezi partnery MAS a dalšími klíčovými aktéry v regionu v oblasti sociálních a komunitních služeb směrem k prevenci sociálního vyloučení.
  • Facilitace setkání s potenciálními realizátory projektů za účelem zmapování absorpční kapacity pro sociální začleňování v regionu.
  • Připomínkování vaší SCLLD a návrhů opatření v jednotlivých Programových rámcích OP směrem k oblasti sociálních a komunitních služeb v prevenci sociálního vyloučení.
  • Sborník dobrých praxí pro sociální začleňování ve venkovském prostoru.

  Navíc města a obce se sociálně vyloučenou lokalitou a strategickým plánem sociáního začleňování se mohou zapojit do tzv. Koordinované spolupráce třech operačních programů (OPZ, OP VVV a IROP) a Agentury pro sociální začleňování, kde bude možné pro cca 70 obcí čerpat finance i v rámci této spolupráce. Je však NUTNÁ PROVÁZANOST SE Strategií CLLD.

   


   

  Zajímavou literaturou, díky níž se můžete rychle orientovat v širokém spektru prevence sociálního vyloučení, jsou Příručky pro obce

  Hlubší a konkrétnější informace obsahují Metodiky a manuály k tématům sociálního začleňování (zaměstnanost, bydlení, dluhová problematika, sociální služby aj.)

  K sociálnímu podnikání — webové stránky zaměřené na problematiku soc. podnikání, obsahují např. manuál založení soc. podniku, příklady dobré praxe, adresář soc. podniků apod.
  http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr (projekt Ministerstva práce a soc. věcí, v rámci něhož je možné využít bezplatného poradenství a bezplatných stáží v soc. podnicích, realizace bude ukončena k 30. 6. 2015)

  Odkazy na příručky, metodiky a manuály

  Definice sociálního vyloučení