• 01 ČVN 15

  Vzpomínky na budoucnost – projekt 10 MASek MSK

  Společný projekt s názvem „Vzpomínky na budoucnost – evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje“ realizuje 10 místních akčních skupin moravskoslezského kraje.

  Od roku 2008 mají Místní akční skupiny (MAS) příležitost realizovat svůj klíčový rozvojový dokument – Strategický plán LEADER (dále jen „SPL“). Na principech tohoto dokumentu byly v letech 2007 – 2013 žadatelům rozdělovány dotační prostředky z Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER. Tyto prostředky tak již několik let účelně roztáčejí rozvoj venkova Moravskoslezského kraje.

  Cílem této činnosti je zvýšeni kvality života ve venkovských oblastech, posíleni ekonomického potenciálu regionů, zhodnoceni přírodního a kulturního dědictví venkova, posíleni řídicích a administrativních schopnosti venkova, šetrné využití místních zdrojů, podpora inovativních a moderních přístupů, spolupráce venkovské komunity.

  Realizace SPL 2007-2013 se končení 6/2015. Nastává tedy čas tuto soustředěnou snahu o rozvoj venkova zhodnotit, zrekapitulovat. Evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje však potřebuje metodické vedení. Clem evaluace je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů. Projekt se zaměří na ext-post evaluaci, rekapitulaci a zhodnocení strategického plánování na území MAS Moravskoslezského kraje, na aplikaci rozvojové metody LEADER na platformě Programu rozvoje venkova. Budou doporučeny hlavní zásady pro vyhodnocení klíčových faktorů úspěchu a selhání a udržitelnosti výsledků a dopadů SPL. Na základě navrženého metodického postupu bude možno provést základní hodnocení realizace SPL za roky 2007 – 2013 (2015), přičemž výsledky evaluace uplynulého období by měly být užitečné také pro začínající MAS k převzetí zkušeností a příkladů dobré praxe od MAS zkušenějších.

  Cílem a výsledkem Projektu spolupráce 10ti MAS Moravskoslezského kraje bude návrh metodického rámce procesu evaluace. Na základě shromážděných podkladů bude vypracován návrh metodiky evaluace především pro posuzování dopadu Strategických plánů LEADER (dále jen „SPL“) realizovaných v letech 2007 – 2013 (2015) na území jednotlivých MAS Moravskoslezského kraje.

  Spolupráce podpořených MAS (MAS, které již realizují vlastní strategický plán LEADER) a nepodpořených MAS (začínajících, bez praktických zkušeností s realizací SPL) je přidanou hodnotou projektu spolupráce, která umožní kritické vyhodnocení získaných zkušenosti s realizací dosavadních SPL a pomůže nastavit evaluační proces z nezávislého pohledu (tzv. z vnějšku).

  Náměty k řešení a podklady pro tvorbu návrhu metodiky evaluace SPL jsou vymezeny následovně:

  • Vyhodnocení splnění cílů intervence (zda program splnil své cíle).
  • Systémové zhodnocení použité metody (zda byla použita vhodná metoda implementace).
  • Kvalitativní zhodnocení použité metody (zda byly vyčerpány praktické možnosti použité implementační metody).
  • Zpětná vazba (jak byly v průběhu implementace využity procesy, které by pomáhaly průběžně zlepšovat výkonnost programu a optimalizovat jeho řízení).
  • Nastavení základního měřítka pro vyhodnocení výkonnosti programu (provedení ext-post evaluace dle navrženého metodického rámce nabídne odpověď na otázku, zda byly veřejné zdroje vynaloženy účelně).
  • Případné další parametry metodiky evaluace a monitoringu strategického plánování MAS.

  Z realizace projektu:

  LogaVýstup projektu:

  Dokument metodika_evaluace_MAS_MSK_final