• 26 KVĚ 16
  VÝZVY IROP PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  VÝZVY IROP PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

  Obě výzvy se zaměřují na vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souvislosti na budoucí pracovní uplatnění na trhu práce. V podpoře se zaměřují především na rozvíjení komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy či na technické a řemeslné obory.

  Jak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“, tak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ je podpora zaměřena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol.

  Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky. Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na přelomu června a července 2016 na webu www.uzemnidimenze.cz.

  Typickým příkladem projektu může být rekonstrukce strojírenské dílny pro střední průmyslovou a odbornou školu a její vybavení, nebo například nástavba v podkroví budovy gymnázia za účelem vybudování odborné učebny pro cizí jazyk a laboratoře chemie.

  Příjemci podpory mohou být školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

  Pro žadatele je připraveno u výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 393 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. U výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) je to 917 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 30. června 2016 do 18. listopadu 2016.

  Více informací k vyhlášené výzvě Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociální vyloučené lokality, naleznete zde a k výzvě Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL), která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nachází SVL na tomto odkazu. Podpora je tedy cílena do celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.