• 31 ŘÍJ 16
  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu z národního programu Životní prostředí. Podporovanými aktivitami jsou:

  • zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.);
  • zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.);
  • doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
  • pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
  • přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků.

  O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně organizačních složek státu.
  Alokace: 40 mil. Kč.
  Výše podpory:
  – pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je maximálně 2 000 000 Kč,
  – pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je maximálně 250 000 Kč.

  Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Celkově poskytnutá podpora v rámci této Výzvy připadající na jednoho žadatele nesmí přesáhnout 2 mil. Kč v případě obcí do 500 obyvatel (včetně), respektive 250 tisíc u obcí nad 500 obyvatel.

  Všechny informace zde:

  http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_vyzva_rijen