• 08 DUB 16
  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  Naše krajina ztrácí svou přirozenou schopnost zadržovat vodu, a proto stoupá riziko každoročních povodní na jedné straně a období sucha v letních měsících na straně druhé.

  V době narůstajících extrémů počasí a možných klimatických změn nabývá zadržování vody v krajině na významu. Loňský extrémní úbytek vody v ČR jen potvrdil, že vodní zdroje musíme důsledně chránit, a vláda již schválila souhrn opatření na ochranu vodních zdrojů.

  Toto je další z investic do vzniku a obnovy mokřadů, obnovy krajinných prvků pro udržení vody v krajině či investic do systémů hospodaření s dešťovou vodou.

  Mezi taková opatření zdaleka nepatří jen vodní prvky, jako malé vodní nádrže, tůně či mokřady, revitalizace a realizace přírodě blízkých koryt vodních toků nebo obnova korytotvorných procesů. Velice důležitou roli hraje i tzv.vegetační pokryv, tedy realizace travních pásů, průlehů, zakládání a obnova mezí a remízů, vytváření krajinné mozaiky, zlepšení stavu lesních porostů nebo zakládání a obnova územních systémů ekologické stability, tedy biocenter a biokoridorů. Na tato a řadu dalších opatření (viz příloha) je určeno 80 % celkové alokace 29. výzvy, tedy konkrétně 230 milionů korun.

  Výzva je pro příjem žádostí na tato opatření otevřena od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016.

  Plánované záměry jednotlivých projektů doporučujeme konzultovat naregionálních pracovištích AOPK ČR. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

  Žádosti o podporu se podávají elektronicky prostřednictvím portálu pro žadatele IS KP14+, který je součástí jednotného monitorovacího systému pro administraci evropských dotací MS2014+. Kvůli elektronickému podání žádosti a povinných příloh je nezbytné, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem. Způsobilými žadateli jsou zejména obce, kraje, státní podniky, neziskové organizace a pouze fyzické osoby podnikající.

  Dokumentace k 29. výzvě z OPŽP 2014–2020

  Poznámky:
  [1] Zajímavé projekty, které v minulých letech pomohly naší přírodě, shrnujesborník z Konference Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů.