• 13 ZÁŘ 16
  Výzva na dopravní infrastrukturu pro obce

  Výzva na dopravní infrastrukturu pro obce

  Obce mohou opět žádat státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost a nově také na křížení infrastruktury, které budou financovány z rozpočtu na rok 2017.

  Výše dotace se pohybuje od 75 % do 100 % (v případě opatření Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací) v opatřeních na Zvýšení bezpečnosti a Cyklostezky je tomu 85 %.

  Opatření Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
  cyklisty

  • výstavba cyklistické stezky
  • oprava cyklistické stezky
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III.
   třídy

  Podání žádosti do  20.1.2017

  Opatření Bezpečnost – Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování
  dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

  • akce investičního charakteru podél silnic I.,II. nebo III. třídy nebo podél místních komunikací I.,
   II. nebo III. třídy (§6 zákona č.13/1997 Sb.,tedy mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých
   je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového
   programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500
   vozidel/24hodin, týkajících se:
   – bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné dopravy podél autobusových
   – zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů
   – výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce
   – výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které jsou
   součástí bezbariérové pěší trasy
   -nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalifikačních podmínek, ale
   vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce
   – měřičů rychlosti vozidel a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vozidel
   – bezpečnostních prvků na vozovce, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu
   přechodů pro chodce
   – akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I.,II. nebo III. třídy týkajících se:
   úprav vjezdu do obce
  • zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě na
   přechod pro chodce
   – dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího zklidnění
   – světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené
   křižovatce, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních
   komunikací

  Podání žádosti do 6. 1. 2017

  Opatření Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací – Výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných
  účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou

  • výstavbu – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu s příslušnými
   právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních
   komunikací
  • opravu – oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a
   resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována
   zatíženost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo více než 3 cm u mostů a
   zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr
  • modernizaci – rozsáhlejší oprava mostního objektu v souladu s příslušnými právními předpisy,
   příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při
   modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm
   nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění
   či počet podpěr

  Podání žádosti do 31.1. 2017

  Veškeré informace naleznete zde:  http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-obce-mohou-opet-zadat-statni-fond-dopravni-infrastruktury-o-financni-prostredky-na-cyklisticke-stezky-bezpecnost-a-nove-take-na-krizeni-infrastruktury-ktere-budou-financovany-z-rozpoctu-na-rok-2017/