• 15 DUB 16
  Výzva Fond malých projektů

  Výzva Fond malých projektů

  Euroregion Praděd vyhlásil výzvu pro mikroprojekty v rámci Fondu Programu Interreg V-A, česko-polské spolupráce. Chtěli bychom vás seznámit se základními informacemi a nabízíme pomoc s projekty. Zájemci, kontaktujte prosím Bc. Ivanu Metelkovou: 739 202 539.

  Výzva je vhodná jak pro obce, tak pro neziskové organizace, školy apod. Výzva je také vhodná pro různé aktivity dobrovolných svazků obcí MSH, BRUNTÁLSKO, VRBENSKO.

  Tři druhy mikroprojektů:
  1. mikroprojekt typu A – s vedoucím partnerem (VP)
  Jeden z partnerů převezme odpovědnost za mikroprojekt a stává se tzv. Vedoucím partnerem mikroprojektu. Předkládaný mikroprojekt je připraven v češtině a polštině, s jedním společným rozpočtem. Aktivity mikroprojektu jsou společné a realizované na obou stranách hranice.

  2. mikroprojekt typu B – komplementární/ partnerské
  Každý partner předkládá samostatnou projektovou žádost s vlastním rozpočtem. Aktivity mikroprojektu jsou ale provázané a doplňují se. Taková projektová žádost může být předložen pouze partnery z různých euroregionů.

  3. mikroprojekt typu C – samostatné
  Mikroprojekt realizovaný bez finanční účasti zahraničního partnera. Žadatel na jedné straně hranice řídí projekt, druhá strana figuruje jako partner.

  Výše dotace: max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

  Tématické zaměření výzvy

  • Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
  • Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

  Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

  Mikroprojekty prioritní osy 2 musí obsahovat výdaje na neinvestiční (tzv. měkké) aktivity ve výši min. 3% celkových způsobilých výdajů.

  Opatření, která budou podpořena

  1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

  Aktivita: Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

  Popis – rekonstrukce a revitalizace:
  – turisticky atraktivních nemovitých objektů – především památek, pokud tyto investice přispějí ke zvýšení návštěvnosti území.
  – turisticky atraktivních objektů jiných než nemovitých, včetně vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru,
  – turisticky atraktivních objektů přírodního dědictví
  Jako doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž propagační aktivity týkající se nabídky cestovního ruchu vztahující se k příslušnému objektu kulturního/přírodního dědictví.

  Aktivita: Zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu.

  Opatření, přizpůsobení infrastruktury objektů přírodního a kulturního dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu za účelem:
  – zvýšení návštěvnické kapacity,
  – rozšíření potenciálního okruhu návštěvníků
  – prodloužením návštěvnické sezony.
  Jako doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž propagační aktivity týkající se nabídky cestovního ruchu příslušného objektu kulturního/přírodního dědictví.

  2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví

  Rozvoj a obnova místních folklorních tradic a dalších forem místního nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví za podmínky jejich využití s cílem zvýšení turistického ruchu v příhraničí.

  3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu

  Aktivita: Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu např. cyklostezky, naučné stezky, včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.):

  – výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších stezek, tematických naučných stezek apod. včetně doplňkové a související infrastruktury (stojany pro kola, informační tabule aj.)
  – vyhlídková místa a infrastruktura (rozhledny, vyhlídkové mostky apod.)
  – tvorba a rozšiřování turistických informačních center (turistické infobody, infostánky ,městské informační turistické systémy aj.)
  jako doplňkové aktivity:
  – realizace infrastruktury a vybavení /mobiliáře omezujících negativní dopad realizovaných aktivit na životní prostředí v řešené lokalitě (odpočívadla, lavičky, nádoby na odpad apod.)

  Aktivita: Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury umožňující anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.).

  – investice (výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury, které umožní či usnadní přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám (např. hendikepovaní turisté, rodiny s dětmi, senioři atp.), například:
  – infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou schopností pohybu, (např. zvukové, grafické a podobné naváděcí systémy).
  – výstavba vyhrazených parkovacích stání pro handicapované a další skupiny se speciálními potřebami (např. rodiny s dětmi, senioři)

  4. Informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů

  Aktivita: Využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod.

  – využití těchto nástrojů pro prezentaci a propagaci turistických atraktivit regionu: audio průvodci, GPS technologie a nástroje, využití QR kódů, realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších, včetně nově vznikajících / inovativních způsobů propagace a publicity.
  – doplňující aktivity: nákup technologií (hardware i software), do té míry, do jaké je prokazatelně nezbytný pro zavedení a provoz výše zmíněných opatření publicity a propagace zaměřených na turisty.

  Aktivita: Společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území

  – pořízení a distribuce propagačních materiálů a publicity (informační letáky, mapy, publikace apod.)
  – mediální produkty propagující společné území a jeho atraktivity
  – např. turistické karty, rodinné pasy apod.
  – organizace akcí propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm.

  Aktivita: Společná účast na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu

  – účast na veletrzích, pořízení propagačních předmětů (bannery, propagační stany apod.).
  – účast zejména na akcích v ČR a Polsku.

  5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

  Příprava společných koncepčních dokumentů – strategií, studií a analýz, plánů, evaluací apod. (díle jen „koncepce“), realizovaných s cílem vyššího či lepšího využití společných přírodních a kulturních zdrojů v odvětví cestovního ruchu a ke zvýšení návštěvnosti společného regionu.
  Podporovány budou mezi jinými:
  – tematické koncepce (řešící např. zvláštní segment cestovního ruchu či vymezenou skupinu atraktivit nebo zaměřené na specifickou cílovou skupinu),
  – územní koncepce (řešící celkové využití přírodních a kulturních zdrojů ve vymezeném území),
  – marketingové koncepce
  Podpořena bude příprava pouze takových koncepčních dokumentů a řešení, u nichž existuje jasný doklad či podložený předpoklad o jejich uplatnění v udržitelném rozvoji společného území.

  Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

  V rámci mikroprojektu mohou být realizované investiční aktivity ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů mikroprojektu. 

  1. Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity na lokální úrovni

  2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

  Projekty spolupráce směřující ke společnému řešení, problémů a využití potenciálů, s cílem zefektivnění výkonu správy ve společném území a realizace optimálních řešení v oblastech, jež jsou primárně v kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných služeb pro obyvatelstvo na obou stranách hranice. Podpora je zaměřena na
  – rozvíjení a tvoření sítí spolupracujících veřejných institucí, včetně územní veřejné správy a jimi zřizovaných organizací – výměna zkušeností a propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování řešení společných problémů a využití potenciálů a vypracování společných koncepcí, programů a rozvojových projektů na území česko-polského pohraničí.

  3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

  Projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí institucí veřejné správy, NNO a ostatních žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí.

  V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou zejména způsobilé následující podaktivity:

  v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území:
  1. propagace přeshraniční spolupráce a společného území (např. příprava společných publikací, internetových stránek), také mimo programové území
  2. tvorba informačních platforem,
  3. rozvoj informačních a komunikačních systémů (např. informační kiosky a boxy, tvorba společných databází),
  4. tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů, databází a dalších nástrojů práce s informacemi a daty spravovaných způsobilými žadateli s cílem zlepšení správy a dalšího rozvoje společného pohraničí

  v oblasti ochrany přírody a krajiny:
  1. aktivity směřující k obnově ekosystémů a krajinných funkcí, zachování biologické rozmanitosti, monitoringu životního prostředí, mimo jiné společná příprava plánů a dokumentace společných projektů,
  2. využití a tvorba informačních nástrojů (např. databáze) v oblastech významných z pohledu životního prostředí
  3. vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny (např. přednášky, semináře apod.)
  4. zvyšování dovedností a kvalifikace personálu veřejných institucí činných v oblasti ochrany přírody a krajiny

  v oblasti vzdělávání – kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech

  – v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit:
  1. podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační, vzdělávací
  2. podpora záměrů posilujících identitu a tradice

  – v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí):
  1. společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím přeshraničního prvku,
  2. spolupráce institucí a organizací působících na trhu práce za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost ve společném regionu a využití výhod společného trhu práce, např.: vytváření přeshraničních databází,
  3. spolupráce za účelem hospodářského rozvoje polsko-českého příhraničí

  4. spolupráce v oblasti bezpečnosti – realizované záchrannými a bezpečnostmi složkami, zahrnující aktivity jiné, než je jejich připravenost na účast při řešení mimořádných a krizových situací, jež jsou předmětem PO 1

  – v oblasti tvorby kooperačních sítí:
  1. vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství subjektů za účasti veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a jiných způsobilých subjektů v oblasti veřejných služeb a v celospolečensky přínosných oblastech (stálé pracovní skupiny, konference, diskusní panely a další)
  2. sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění veřejné správy a při realizaci celospolečensky přínosných aktivit přispívajících k rozvoji společného pohraničí, (zavedení nových postupů, změny v organizaci zajištění úkolů konkrétní instituce díky přenosu know-how apod.),
  3. aktivity podporující budování absorpční schopnosti v oblasti přeshraniční spolupráce a aktivity směřující k odstraňování bariér v implementaci spolupráce na polsko-českém pohraničí
  4. zpracování analýz, studií, strategií, programů atd., v rámci sociálně-ekonomického rozvoje příhraničního území, v té míře, do jaké bude popsán plán jejich využití v praxi/při implementaci

  Více informací a další dokumenty najdete na stránkách: Euroregionu Praděd