• 29 SRP 16
  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve čtvrtek 25. 8. 2016 výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center.

  Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

  Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

  Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 12. září 2016 do 31. května 2017. Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2022.

  Text výzvy včetně všech příloh a pravidel je zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih