• 21 DUB 12

  Upozornění pro žadatele, které navazuje na předchozí doporučení MMR

  Vzhledem ke snaze o zajištění jednotného postupu všech zadavatelů byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Národním orgánem pro koordinaci zaslán řídícím orgánům, které jsou Závaznými postupy přímo vázány, dopis ministra pro místní rozvoj, ve kterém jsou uvedeny základní požadavky na postup při realizaci výběrových řízení spadajících pod aplikaci Závazných postupů během přechodného období mezi 1.4.2012, kdy vstoupila v účinnost novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a datem nabytí účinnosti nové aktualizované verze Závazných postupů.

  Tyto požadavky jsou následující:

  1) Postupovat v souladu se stávajícím znění Závazných postupů s výjimkou níže uvedených bodů 2–9.

  2) V případě veřejných zakázek na stavební práce musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená

  3) V rámci procesu poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek, musí zadavatel postupovat tak, že v případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

  4) V rámci procesu hodnocení je zakázáno použití losování za účelem snížení počtu uchazečů v daném výběrovém řízení.

  5) Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (např. smluvní pokuta) nebo platební podmínky.

  6) Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:

  a) Rozšířila předmět veřejné zakázky;
  b) Za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů;
  c) Za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky

  nebo

  d) Měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.
  7) Neaplikovat dosavadní článek 10 Závazných postupů (Postupy zadavatele v nestandardních případech), a to v plném znění.
  8) Zadavatelé mají povinnost zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

  Tyto požadavky a všechny předchozí doporučení pro žadatele, která byla zveřejněna, je nezbytné striktně dodržovat.