• 13 DUB 15

  SZIF ZAČAL PŘIJÍMAT JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2015

  Bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2015 na vybraná opatření přímých plateb. Žádosti na ostatní dotační tituly v rámci Jednotné žádosti se budou moci podávat po nabytí účinnosti příslušných nařízení vlády.
  V rámci nové Společné zemědělské politiky čeká žadatele od letošního roku řada změn. Z tohoto důvodu SZIF organizoval prostřednictvím svých Regionálních odborů a jednotlivých Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) od konce března a v první polovině dubna 2015 školení, na kterých zemědělskou veřejnost informoval o novinkách a změnách ve vyplňování samotné žádosti.

  Od 10. dubna je v první vlně možné podávat žádosti na následující opatření:

  • JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU
  • PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
  • PLATBA PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ (GREENING)

  • DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI:
   • podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
   • podpora na produkci konzumních brambor
   • podpora na produkci chmele
   • podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
   • podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností
   • podpora na produkci cukrové řepy
   • podpora na produkci bílkovinných plodin
  • PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY
   • Platba na zemědělskou půdu
   • Platba na chmel
   • Platba na brambory pro výrobu škrobu
   • Platba na přežvýkavce
   • Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz
   • Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

  Nově se od letošního roku na Jednotnou platbu na plochu váží další platby – platba pro Mladého zemědělce, platba na ozelenění (greening). Zároveň dochází k rozšíření počtu podporovaných komodit i k nárůstu objemu finančních prostředků na citlivé sektory.

  Po nabytí účinnosti příslušných nařízení vlády budou moci ve druhé vlně žadatelé podávat žádosti na další podpory:

  • PLATBA V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTECH (LFA)
  • PLATBA V OBLASTECH NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
  • AGROENVIRONMENTÁLNĚ – KLIMATICKÉ OPATŘENÍ (AEKO). Letos lze ještě žádat o Agroenvironmentální opatření 2007 – 2013.
  • EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
  • DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

  V této druhé vlně bude uvolněno podávání žádostí na zbytek opatření přímých plateb:

  • DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI:
    • podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností

   podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností podpora na chov telete masného typu podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka podpora na chov bahnice nebo na chov kozy

  Podávání žádostí končí 15. května, respektive žadatel má ještě 25 denní lhůtu na pozdní podání, které je již však spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý pracovní den.

  Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Případné metodické podpory a spolupráce při přípravě žádostí se žadatelům dostane od pracovníků Oddělení příjmu žádostí a LPIS.

  Možnosti podávání Jednotné žádosti jsou následující:

  1. Elektronickou cestou:
   1. přes Portál farmáře SZIF,
   2. datovou schránkou žadatele,
   3. prostřednictvím elektronické podatelny SZIF
  2. Osobně na příslušném OPŽL
  3. Poštou na příslušné OPŽL

  Vladimíra Nováková
  tisková mluvčí SZIF

  Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

  PDF verze ke stažení

   Dokument – Státní zemědělský intervenční fond.