Přehled cílů a opatření strategie

 

Vize
MAS Hrubý Jeseník – spokojení lidé, výkonný region, bohatá příroda.
Globální cíl
Zastavit trvající trend odchodu obyvatel z území.
LIDÉVÝKONNOSTPROSTŘEDÍ
Strategický cíl 1. Přizpůsobit služby potřebám regionu a novým trendům ve světěStrategický cíl 2 Rozvoj výkonnosti místní ekonomikyStrategický cíl 3: Zachovat přírodní prostředí a zlepšit prostředí sídel
SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb na celém území SC 2.1.Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionuSC 3.1.Zkvalitnit vodní hospodářství
Opatření 1.1.1. Plánování, koordinace služeb a informování o službách na celém územíOpatření 2.1.1. Spolupráce pro rozvoj venkova

Opatření 3.1.1 Výstavba kanalizací a ČOV včetně decentralizovaných řešení
Opatření 1.1.2. Pokrytí území potřebnými službami a rozvoj služeb pro komunituOpatření 2.1.2. Rozvoj spolupráce lokálních partnerů na trhu práceOpatření 3.1.2. Zajištění dodávek pitné vody
Opatření 3.1.3 Zajištění povodňové ochrany území
SC 1.2.Zlepšit správu území a územní rozvojSC 2.2.Rozvíjet sociální podnikání v územíSC 3.2 Zlepšit kvalitu ovzduší v sídlech
Opatření 1.2.1 Zvýšení kvality služeb veřejné správyOpatření 2.2.1. Rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikáníOpatření 3.1.4 Výměna kotlů a technologií, alternativní zdroje energie
Opatření 1.2.2 Koordinovaný rozvoj územíOpatření 2.2.2. Zlepšení podmínek pro rozvoj sociálního podnikání
Opatření 1.2.3 Zlepšení přístupu k urbanistickému řešení sídel a krajiny
Opatření 1.2.4. Přeshraniční spolupráce veřejné správy
Opatření 1.2.5 Rozvoj MAS
SC 1.3.Zlepšit plánování území v oblasti vzděláváníSC 2.3.Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování v územíSC 3.3.Předcházení vzniku a snižování množství odpadů
Opatření 1.3.1 Vytvoření místních akčních plánů vzdělávání (MAP) Opatření 2.3.1. Zvýšení zaměstnatelnosti osobOpatření 3.3.1. Předcházení vzniku odpadů
Opatření 2.3.2. Podpora nových myšlenek, podnikavosti, kreativity a inovací v územíOpatření 3.3.2. Optimalizace systému sběru a třídění odpadu a jeho materiálové využití
SC 1.4.Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a přeshraničnímu trhuSC 2.4.Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikáníSC 3.4.Ochrana přírodních hodnot venkovského území
Opatření 1.4.1 Zlepšení dovedností předškolních dětí pro uplatnění v regionuOpatření 2.4.1 Infrastruktura a služby pro rozvoj podnikání a inovacíOpatření 3.4.1. Péče o chráněná území
Opatření 1.4.2 Vybavenost škol s ohledem na budoucí uplatnění dětí, žáků i dospělých.Opatření 2.4.2 Podpora zemědělských, potravinářských a lesnických podnikůOpatření 3.4.2. Péče o venkovskou krajinu
Opatření 1.4.3 Orientace škol na budoucí uplatnění dětí v regionuOpatření 2.4.3. Rozvoj drobného podnikáníOpatření 3.4.3. Péče o prostředí v sídlech
Opatření 1.4.4 Vzdělávání pro přeshraniční polský trh práceOpatření 2.4.4. Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a výroba energie z OZE
Opatření 1.4.5 Cílené budování vztahu dětí k regionu
SC 1.5.Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a tradicSC 2.5.Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území pro podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy
Opatření 1.5.1 Rozšiřování lokálních společenských aktivit a tradicOpatření 2.5.1 Využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území v oblasti zemědělství a lesnictví
Opatření 1.5.2 Rozšiřování přeshraničních společenských aktivitOpatření 2.5.2 Podpora sektoru cestovního ruchu
Opatření 1.5.3 Zatraktivnění kulturního dědictví regionuOpatření 2.5.3 Využití potenciálu území přírodních a kulturních zdrojů území v oblasti přeshraniční spolupráce
SC 1.6.Zlepšit vybavenost území
Opatření 1.6.1 Zlepšení kvality dopravní infrastruktury
Opatření 1.6.2 Rozvoj cyklodopravy
Opatření 1.6.3 Zajištění odolnosti a vybavenosti JPO
Opatření 1.6.4 Snižování energetické náročnosti budov
Opatření 1.6.5 Zkvalitnění infrastruktury obcí