Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí Partnerství MAP pro Bruntálsko a zároveň je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání Partnerství a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci Partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, Kraji a dalším partnerům.
Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP a Akční plán MAP a je zodpovědný za jejich realizaci.

Má povinné členy, kterými jsou:

Povinní zástupci:

Zástupce realizátora projektu MAP:

Zástupce kraje:

 • Květa Kubíčková – zastupitelka Moravskoslezského kraje, starostka Vrbna pod Pradědem

Zástupci zřizovatelů škol:

Vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních)

Učitelé

Zástupci ze školních družin, školních klubů,

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin):

 • SVČ Bruntál – Mgr. Jana Franková

Zástupci základních uměleckých škol,

 • ZUŠ Bruntál – Mgr. Jiřina Krystýnková

Zástupce KAP

 • Moravskoslezský kraj, odbor školství, mládeže a sportu – 

Zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče, aktivní rodiče

 •  Pavla Poláková
 • Petra Elblová

Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území

Lokální konzultant ASZ 

Zástupce ORP

Zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) – systémová podpora MAP

 

Další doporučení zástupci:

 • zástupce mikroregionů na území MAP,
 • zaměstnavatelé v daném území,
 • zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce, pedagogicko-psychologické poradny, OSPOD,
 • zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a chudobou,
 • zástupce VŠ, především pedagogických fakult,
 • další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru.

Stanovy řídícího výboru:

Statut řídícího výboru:


První setkání řídícího výboru projektu MAP II. proběhne 11. 9. 2018 ve 13:30

Pozvánka:

Podklady pro jednání: