Projektová kancelář

Podpora škol v plánování a podpora znalostních kapacit. Vytvoření společné projektové kanceláře zaměřené na podporu škol v oblasti strategického plánování a na koordinaci činnosti facilitátora. Poskytování poradenství školám při zpracování žádostí o podporu a při administraci neinvestičních projektů. Vytvoření regionální pozice koordinátora asistentů pedagoga ve školách.

Harmonogram:

Bude vytvořena společná projektová kancelář, která by byla pro školy konzultantem v oblasti strategického plánování. Bude realizátorem povinné podaktivity MAP II Podpora škol v plánování 2.7. Bude organizovat 4x ročně setkání určených zástupců z jednotlivých škol. Současně bude školám nápomocna při zpracování žádostí o podporu z různých dotačních titulů, jakož i s administrací projektů. Zejména malé školy nemají pro tyto činnosti dostatečné kapacity. Bude zajišťovat pořádání workshopů pro pedagogy a pro rodiče při plnění podaktivit 2.13 a 2.14 Podpora znalostních kapacit. Cílem aktivity je zajišťovat pro školy personální podporu, poskytovat poradenství v oblasti dotací, pomáhat při zpracování neinvestičních žádostí o dotaci. Dalším cílem je vytvoření regionální pozice koordinátora asistentů pedagogů s pevným zázemím. Jednalo by se o zkušeného člověka s praxí. Vykonával by poradenství jak v běžných záležitostech, tak v odborně pedagogických či legislativních záležitostech. Úkolem by bylo pořádat setkávání asistentů pedagogů ze škol za účelem předávání zkušeností, setkávání s odborníky, dále by doporučoval vhodné lektory, vhodné akce DVPP. Se všemi AP by byl v kontaktu.

Garant:

Koordinátor aktivity – 120 hodin ročně x 2 roky,

Samotný koordinátor 1 – 600 hodin ročně x 3 roky


Realizované aktivity: