• 23 ÚNO 16
  Programy přeshraniční spolupráce a cestovní ruch

  Programy přeshraniční spolupráce a cestovní ruch

  Rozčarování nad zaměřením dotací pro aktuální nové dotační období vyvolává řadu otázek. Čím je toto hluboké rozčarování způsobeno? Je to hlavně tím, že evropské dotace jsou nastaveny jinak, než v předchozím období, že nebude možné realizovat většinu projektů, na které jsme byli zvyklí.

   

  Například cestovní ruch

  Cestovní ruch není podporovanou prioritou EU, ale přesto je možné jej z evropských peněz čerpat. Je to možné hlavně z OP přeshraniční spolupráce s Polskem, ale také se Slovenskem, kde je potřeba se na cestovní ruch dívat jako na využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

  Mezi hlavní podporované aktivity patří

  Provádění rekonstrukcí a revitalizací:

  turisticky atraktivních nemovitostí – především objektů kulturního dědictví (památek), pokud tyto investice přispějí ke zvýšení návštěvnosti území pohraničí;
  turisticky atraktivních objektů jiných než nemovitých, včetně vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru;
  turisticky atraktivních objektů přírodního dědictví.
  Jako doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž propagační aktivity týkající se nabídky cestovního ruchu příslušného objektu kulturního/přírodního dědictví.

  Podporována dále bude:
  výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pěších stezek
  realizace pěších stezek tematických naučných stezek nebo specifických stezek a tras využívaných pro sportovní turistiku v turisticky atraktivním přírodním prostředí (in-line stezky, lyžařské trasy, vodácké trasy apod.);
  realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové mostky apod.);
  výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací za podmínky prokázání nedostatečnosti stávajících parkovacích kapacit a z toho plynoucího přímého negativního ovlivnění (snížení) využití návštěvnického potenciálu

  -tvorba a rozšiřování turistických informačních center nebo jiných způsobů informování o turistických atraktivitách v regionu (turistické infobody, infostánky, městské informační turistické systémy aj.);
  jako doplňkové aktivity:
  – realizace infrastruktury a vybavení /mobiliáře omezujících negativní dopad realizovaných aktivit na životní prostředí v řešené lokalitě (odpočívadla, lavičky, nádoby na odpad apod.).

  – infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou schopností pohybu, (např. zvukové, grafické a podobné naváděcí systémy);
  – výstavba vyhrazených parkovacích stání pro handicapované a další skupiny se speciálními potřebami (např. rodiny s dětmi, senioři).

  příprava společných koncepčních dokumentů – strategií, studií a analýz, plánů, evaluací apod. (díle jen „koncepce“), realizovaných s cílem vyššího či lepšího využití společných přírodních a kulturních zdrojů v odvětví cestovního ruchu a ke zvýšení návštěvnosti společného regionu.

  Podporovány budou mezi jinými:
  – tematické koncepce (řešící např. zvláštní segment cestovního ruchu či vymezenou skupinu atraktivit nebo zaměřené na specifickou cílovou skupinu);
  – územní koncepce (řešící celkové využití přírodních a kulturních zdrojů ve vymezeném území);
  – marketingové koncepce.