• 03 KVĚ 14

  Program podpory malých a středních podniků – mikropůjčky

  Moravskoslezký kraj vyhlásil Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II. Cílem programu je podpora malých a středních podnikatelů vykonávající podporovanou ekonomickou činnost na území Moravskoslezského kraje max. 3 roky ode dne zahájení jejich podnikání (tj. ode dne vzniku živnostenského oprávnění k výkonu této činnosti) formou poskytnutí zvýhodněného úvěru na předložený projekt.

  Příjem žádostí

  od 30. 4. 2014 do 30. 6. 2015 nebo do vyčerpání finančních prostředků

  Podporované aktivity

  Podporovány budou ekonomické činnosti žadatelů zaměřené zejména na tvorbu nových nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“).

  Vymezení okruhu příjemců podpory

  Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky:

  • musí splňovat podmínky definice malého či středního podniku dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), dále jen „nařízení Komise (ES) č. 800/2008“;
  • musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídající podporované ekonomické činnosti v rámci realizace předloženého projektu a od zahájení podnikání, tj. ode dne vzniku příslušného živnostenského oprávnění odpovídající podporované ekonomické činnosti do podání žádosti o úvěr neuplynulo více než 3 roky. Tuto skutečnost dokládá žadatel výpisem z živnostenského rejstříku;
  • musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
  • nesmí mít k datu podání žádosti o podporu nedoplatky vůči státu, event. mzdové nedoplatky vůči zaměstnancům. Bezdlužnost a registraci k placení daně z příjmu dokládá žadatel čestným prohlášením v žádosti o podporu;

  Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud k datu podání žádosti

  • bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
  • soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo bylo proti němu zahájeno exekuční řízení,
  • je v likvidaci,
  • je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008,
  • vyplývá z nebankovního registru SOLUS a registru úvěrů, že byl v období jednoho roku před podáním žádosti v prodlení se splácením úvěru nebo jiného závazku vůči třetím osobám,
  • je vedeno proti němu trestní řízení v souvislosti s podnikatelskou činností.

  Příjemcem podpory nemůže dále být akciová společnost s akciemi na majitele.

  Forma a výše poskytnutého úvěru

  1. Charakteristika úvěru

  Úvěr ve výši až 500.000 Kč s úročením 1 % p. a. bude poskytnut na podporovanou ekonomickou činnost realizovanou žadatelem v rámci jeho projektu. Se žadatelem bude uzavřena smlouva o úvěru, ve které budou dohodnuty podrobné podmínky poskytnutí úvěru.

  • Doba splatnosti úvěru: doba splatnosti Úvěru bude určena individuálně v úvěrové smlouvě. Maximální doba splatnosti úvěru jsou 3 roky od data poskytnutí úvěru. Ve smlouvě může být v případě realizace projektu s vysokou inovační přidanou hodnotou1s delší dobou návratnosti sjednáno odložení zahájení splácení jistiny úvěru, a to až o 2 roky; v tomto případě bude doba splatnosti úvěru činit maximálně 5 let. Úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit bez vedlejších poplatků nebo sankcí.
  • Výše úvěru: maximální výše úvěru bude činit 500.000 Kč.
  • Zajištění úvěru: Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory, avalovanou nejméně jednou fyzickou osobou (avalista). V případě žadatele podnikající fyzické osoby, u něhož trvá manželství nebo registrované partnerství, bude směnečným ručitelem také manžel/ka nebo registrovaný partner/ka. Podrobnosti zajištění úvěru budou upraveny ve smlouvě o úvěru. Avalisté budou posuzováni obdobně jako žadatel v případě, že půjde o podnikající subjekt. V případě, že půjde o fyzickou osobu, která není podnikatelem, bude doložena jeho pracovní smlouva a doklad o průměrném výdělku za poslední 3 ukončené měsíce před podáním žádosti o úvěru. Poskytovatel má právo si ověřit u zaměstnavatele tyto údaje, popř. možnost ověření odvodů z těchto příjmů na zdravotní pojišťovně či správě sociálního zabezpečení.

  2. Uznatelné náklady projektu

  Úvěr musí Příjemce podpory použít pouze k financování uznatelných nákladů.

  1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  b) musí být vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o úvěru a podmínkami tohoto Programu a musí bezprostředně souviset s přípravou či realizací projektu,
  c) byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních nebo daňových dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  d) musí být vynaložen nejdříve v den podání žádosti o úvěr,
  e) musí být vynaložen a uhrazen nejpozději dnem ukončení realizace projektu, uvedeném ve smlouvě o úvěru.

  2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou náklady na:
  a) úhradu přímých výrobních nákladů,
  b) odborné práce zadávané třetím subjektům,
  c) propagační a marketingové činnosti, spojené s uvedením produktu na trh,
  d) investice do nezbytného technologického vybavení,
  e) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou nemovitého majetku,
  f) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek,
  g) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,
  h) osobní náklady (mzda + odvody na soc. a zdravotní pojištění ze mzdy, uplatňované v rámci projektu), přičemž výše mzdy odpovídá max. mzdě vyplacené za prosinec předchozího roku, navýšené o inflaci stanovenou ČSÚ; v případě, že mzda nebyla v prosinci předchozího roku vyplacena, budou osobní náklady vypočteny podle průměrné výše mzdy, vypočtené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok; stejně bude postupováno v případě, že žadatel vykonává podnikatelskou činnost po dobu kratší než 1 rok,
  i) osobní náklady na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků půjčky náklady spojené s dohodami o provedení práce, nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
  • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
  • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence.

  3. Daň z přidané hodnoty je součástí příslušného uznatelného nákladu. Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné.

  Více informací zde