• 19 KVĚ 16
  Připravované výzvy

  Připravované výzvy

  Nadace ČEZ

  Oranžové schody
  Příjem žádostí od 1.7.2016 do 31.7.2016
  Podporované aktivity: podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách – nákup zařízení a stavební úpravy, které pomohou překonat nebo odstranit architektonické bariéry ( výtahy, nájezdové rampy, schodolezy, plošiny, naváděcí systémy,..)
  Typy příjemců:
  ZŠ a SŠ v ČR
  Výše příspěvku: 400 000 Kč (jeden projekt v objektu), 500 000 Kč (dva projekty v objektu – např. jedna plošina a jedna úprava vstupu do budovy)

  Stromy
  Příjem žádostí od     ……..do ……..
  Podporované aktivity: výsadba nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd ) včetně pestrolistých a habituelně odlišných (kulovité, přeštíhlené, pyramidální) v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu, liniová výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích – kombinace stromy/keře pro možnost hnízdění ptáků, výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží (vrby, topoly, olše)
  Typy příjemců:
  obce nebo městské části
  Výše příspěvku: 150 000 Kč
  Realizace se předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavených plochách obcí nebo v jejich extravilánu. zapojení veřejnosti/zájmových sdružení v obci – např. výběr lokality, účast na sázení čí následné údržbě zeleně je vítáno.

  Oranžové hřiště
  Příjem žádostí: průběžně do konce roku 2016
  Podporované aktivity:
  výstavba a kompletní rekonstrukce dětských hřišť, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení
  Typy příjemců:
  právnické osoby ČR

  Podpora regionů
  Příjem žádostí: průběžně do konce roku 2016
  Podporované aktivity: podpora veřejně prospěšných projektů. projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osod s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí
  Typy příjemců:
  právnické osoby ČR

   

  Integrovaný regionální operační program

  Sociální bydlení
  Příjem žádostí od 6/2016 do 12/2016
  Podporované aktivity: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení
  T
  ypy příjemců: obce, NNO, církve, církevní organizace

  Rozvoj infrastruktury komunitních center
  Příjem žádostí od 7/2016 do 10/2016
  Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center
  Typy příjemců: nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  Příjem žádostí od 6/2016 do 6/2023
  Podporované aktivity: infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
  Typy příjemců: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace

  Infrastruktura základních škol
  Příjem žádostí od 9/2016 do 1/2017
  Podporované aktivity: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
  Typy příjemců:
  školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

  Dopravní obslužnost
  Příjem žádostí od 6/2016 do 12/2017
  Podporované aktivity: zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, telematika, výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury, výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy
  Typy příjemců: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., Ministerstvo dopravy ČR

  Operační program životní prostředí

  Posílení přirozené funkce krajiny
  Příjem žádostí od 14.8.2015 do 31.12.2016
  Podporované aktivity: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Posílení přirozené funkce krajiny
  Příjem žádostí od 14.8.2015 do 31.12.2017
  Podporované aktivity: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Posílení přirozené funkce krajiny
  Příjem žádostí od 15.8.2016 do 17.10.2016
  Podporované aktivity: vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s vyjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z kompletních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Zlepšení kvality prostředí v sídlech
  Příjem žádostí od 15.8.2016 do 17.10.2016
  Podporované aktivity: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních ploch (parky, zahrady, sady, aleje, lesoparky, uliční stromořadí, trávníky, revitalizační zásahy, ošetření stromů,..)
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Snížení energetické náročnosti  veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
  Příjem žádostí od 1.9.2016 do 28.2.2016
  Podporované aktivity: celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC, samostatná opatření na výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilního paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla. kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termicných kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
  Příjem žádostí od 17.10.2016 do 19.1.2017
  Podporované aktivity: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod včetně decentralizování řešení likvidace odpadních vod
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD;  v případě že žadatelem není obec/město/dobrovolný svazek obcí/městská část, musí být  žadatel zároveň vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

  Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
  Příjem žádostí od 11.7.2016 do 12.9.2016
  Podporované aktivity: odstranění příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami, pouze opatření na ČOV případně  kanalizaci pro veřejnou potřebu
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD v případě že žadatelem není obec/město/dobrovolný svazek obcí/městská část, musí být  žadatel zároveň vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

  Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
  Příjem žádostí od 17.10.2016 do 19.1.2017
  Podporované aktivity: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD; v případě že žadatelem není obec/město/dobrovolný svazek obcí/městská část,   musí být  žadatel zároveň vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

  Zajištění povodňové ochrany intravilánu
  Příjem žádostí od 1.11.2016 do 31.12.2016
  Podporované aktivity: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků, obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
  Typy příjemců:
  kraje,obce a města,svazky obcí,městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace,příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Fyzické osoby – podnikající

  Prevence vzniku odpadů

  Příjem žádostí od 1.9.2016 do 31.11.2016
  Podporované aktivity:  předcházeni vzniku odpadů (realizace a modernizace technologií, jejíchž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně s odpady daného podniku, budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů, zavádění systému „door-to-door“)
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů
  Příjem žádostí od 1.9.2016 do 30.11.2016
  Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže
  Příjem žádostí od 1.10.2016 do 31.12.2016
  Podporované aktivity: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit
  Typy příjemců:
  bez omezení, dle PD

  Operační program rozvoje venkova

  Zalesňování a zakládání lesů
  Příjem žádostí od 20.2.2016 do 31.11.2016
  Podporované aktivity: založení lesního porostu. Podpora je cílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu SAPS. Podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků.
  Typy příjemců: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.

  Technika a technologie pro lesní hospodářství
  Příjem žádostí od 1.10.2016 do 15.10.2016
  Podporované aktivity:  investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.
  Typy příjemců:
  držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

  Lesnická infrastruktura
  Příjem žádostí od 1.10.2016 do 15.10.2016
  Podporované aktivity: podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekonstrukcí. Ke zvýšení hustoty lesních cest dojde výstavbou nových cest či rekonstrukcemi stávajících lesních cest se zvýšením jejich kategorie. Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa.
  Typy příjemců:
  držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.