• 22 ÚNO 10

  Příprava výzvy č. 02 (2010)

  I v letošním roce bude vyhlášena výzva pro příjem projektů. Předpokládaný termín vyhlášení je březen—duben 2010. Alokace na výzvu je stanovena na 3 284 920 Kč. Předpokládáme vyhlášení Fichí 1, 8 a 9.

   


   

  1. Fiche 1 – Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, ubytování, sport

  Hlavní opatření: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

  Záměr:
  a) zakládání nových mikropodniků v oblasti výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby
  d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

  Vedlejší opatření: III.1.3 Podpora cestovního ruchu

  Záměr:
  b) ubytování, sport

  Definice příjemce dotace:
  V rámci III. 1.2 záměr a) – fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

  V rámci III. 1.2. záměry b), c), d) – fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků.

  Fiche 1 ke stažení

   


   

  2. Fiche 8 — Občanské vybavení a služby

  Hlavní opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

  Záměr:
  a) Občanské vybavení a služby
  b) Zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT
  c) Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

  Vedlejší opatření: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
  Záměr: b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

  Definice příjemce dotace:

  Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
  Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
  Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

  Fiche 8 ke stažení

   


   

  3. Fiche 9 — Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

  Hlavní opatření: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

  Záměr:
  a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
  b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
  c) stálé výstavní expozice a muzea

  Definice příjemce dotace:
  Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
  Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
  Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

  Fiche 9 ke stažení