V rámci projektů je 5 povinných pracovních skupina 2 nepovinné. Každá skupina se musí sejít min. 4x ročně, členové pracovní skupiny jsou vybírání s ohledem na tématické zaměření pracovní skupiny. Každá skupina resp. . vybraný garant bude mít zodpovědnost za realizaci daných implementačních aktivit.

Pracovní skupina pro financování

Cíle a popis činnosti: Bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV (řídící výbor). Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV). Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP

Složení:

Zápisy:

Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cíle a popis činnosti: Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP

Složení:

Zápisy:

Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cíle a popis činnosti: Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP

Složení:

Zápisy:

Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Cíle a popis činnosti: Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.
PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu

Složení:

Zápisy:

Pracovní skupiny Projektová kancelář

Cíle a popis činnosti:

Složení: Mgr. Ivona Orságová, Mgr. Leoš Sekanina, Petra Elblová, Mgr. Jana Franková, PaeDr. Michaela Hradilová

Zápisy: 

Pracovní skupiny Regionální identita

Cíle a popis činnosti:

Složení:

Zápisy: