V rámci projektů jsou 4 povinné pracovní skupiny a  2 nepovinné. Každá skupina se musí sejít min. 4x ročně, členové pracovní skupiny jsou vybírání s ohledem na tématické zaměření pracovní skupiny. Každá skupina resp. . vybraný garant bude mít zodpovědnost za realizaci daných implementačních aktivit.

Činnost skupin vychází z Postupů MAP II

Inspiromaty NIDV projektu SRP

Prezentace ze setkání dne 11. 9. 2018: Prezentace k projektu pro PS

Pracovní skupina pro financování (Finanční stráž)

Cíle a popis činnosti: Bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV (řídící výbor). Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV). Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP

Složení:

Zdeněk Macrineanu – MAS Hrubý Jeseník

Petra Kostková – MěÚ Bruntál

Radek Štoller – MěÚ Bruntál

Pavla Müllerová – Sdružení obcí Vrbenska

Zápisy:


Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cíle a popis činnosti: Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP

Přiřazená implementační aktivita:

Spolupráce s knihovnami pro zlepšení čtenářské gramotnosti

Výměna zkušeností mezi pedagogy

Složení:

Petra Elblová – MAS Hrubý Jeseník

Hana Polcarová – Městská knihovna Bruntál

Romana Flajzarová – MěÚ Bruntál

Miroslava Lazová – ZŠ Dvorce

Olga Vlachová – ZŠ Dvorce

Zápisy:


Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cíle a popis činnosti: Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP

Přiřazená implementační aktivita:

Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání

Výměna zkušeností mezi pedagogy

Složení:

Rostislav Němec – ředitel ZŠ a MŠ Karlovice

Tomáš Procházka – MAS Hrubý Jeseník

Olga Tonnerová – ZŠ Školní 2, Bruntál

Jan Zaoral – pedagogický pracovník

Marcela Rozprýmová – SVČ Bruntál

Zápisy:


Před ustanovením PS pro rovné příležitosti proběhl workshop k rovným příležitostem: Prezentace k workshopu Rovné příležitosti: Workshop RP Bruntálsko

Kodex školy

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání

Zřízení pracovní skupiny Rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Cíle a popis činnosti: Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.
PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu

Přiřazená implementační aktivita:

Spolupráce ZŠ, MŠ a dalších organizací v území

Složení:

Zuzana Vanysacker – ASZ Bruntál

Veronika Žáková –  OPEN HOUSE

Iveta Radílková Kašpaříková – ZŠ Okružní Bruntál

Iva Orságová –  ředitelka MŠ Okružní Bruntál

Pavla Poláková – MAS Hrubý Jeseník

Zápisy:


Pracovní skupina Projektová kancelář

Cíle a popis činnosti:

Přiřazené implementační aktivity:

Veletrh volného času

Projektová kancelář

Malé projekty spolupráce

Složení:

Ivona Orságová – MěÚ Bruntál

Leoš Sekanina – ředitel ZŠ Okružní, Bruntál

Petra Elblová – MAS Hrubý Jeseník

Jana Franková – ředitelka SVČ Bruntál

Michaela Hradilová – MAS Hrubý Jeseník

Zápisy: Zápis PS Projektová kancelář 10. 7. 2018


Pracovní skupina Regionální identita

Přiřazené implementační aktivity:

Podpora regionální identity

Spolupráce ZŠ a zaměstnavatelů v regionu

Cíle a popis činnosti:

Složení:

Zdeňka Kadláčková – ředitelka ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem

Jan Zaoral – pedagogický pracovník

Zápisy: 


Pracovní skupina: Stratégové

Jedná se o zástupce všech škol a ZUŠ, kteří jsou do projektu zapojeni. Jedná se o skupinu v rámci povinné podaktivity 2.7 v rámci Postupů MAP II.

Prezentace k této aktivitě: Podpora škol v plánování

Pozvánka na setkání: Pozvánka ředitelé 2.10.2018 (1)


Fotogalerie setkání pracovních skupin  dne 11. 9. 2018 v Bruntále