• 18 BŘE 13

  Postup přípravy strategie

  Na období 2014–2020 bude MAS Hrubý Jeseník pro své území zpracovávat rozvojovou strategii zaměřenou na širší témata než ve stávajícím období. Předpokládá se totiž, že MAS budou moci čerpat finanční prostředky na realizaci strategie metodou Leader z více evropských fondů (Program rozvoje venkova, Evropský sociální fond, Evropská územní spolupráce, ..).

  Obsah strategie

  1) Úvodní část – představení místní akční skupiny (členové, historie, způsob zpracování strategie, tým pro tvorbu strategie)

  2) Analytická část (vymezení území, stávající stav území, rozvojové potřeby, návaznost na strategické dokumenty)

  3) Strategická část
  • část 1 – cíle a priority, integrační prvky, inovační prvky, akční plán, finanční plán, indikátory, vlastní zdroje území – RUD a další zdroje, odborný odhad
  • část 2 – struktura a procesy MAS, monitoring a evaluace, plán rozvoje organizace, rámcový rozpočet)

  4) Implementační část – Programové rámce pro jednotlivé operační programy, z nichž bude MAS čerpat prostředky na realizaci strategie

  Proces zpracování

  Vlastní zpracování Expertní zpracování Komunitní šetření a projednání Schvalování
  Úvodní část

  Představení místní akční skupiny

   

  Analytická část

  Dotazníkové šetření

  Vyhodnocení dosavadní strategie

  Analytická část

  Podkladová data zpracuje fa EVS Consulting – financováno z dotačního programu MSK

   

   

  Úvodní a analytická část

  Rozhovory

  Pracovní skupiny

  Veřejná prezentace, projednání a připomínkování co nejširší komunitní fórum, obce

   

  Dílčí etapa Analytická část

  Výbor MAS

  Strategická část

  Anketa

  Část 2

   

   

   

  Strategická část

  Část 1

  Prezentace témat

  Facilitace

  Zpracuje fa EVS Consulting – financováno z dotačního programu MSK

   

   

  Strategická část

  Rozhovory

  Pracovní skupiny

  Veřejná prezentace, projednání a připomínkování co nejširší komunitní fórum, zastupitelstva obcí

   

  Dílčí etapa Strategická část

  Výbor MAS

  Zastupitelstva obcí schvalují územní přistoupení

  Valná hromada MAS

   

  Implementační část

  Programové rámce – část  1

   

  Implementační část

  Programové rámce – část 2

  Zpracuje fa EVS Consulting – financováno z dotačního programu MSK

   

  Implementační část

  Rozhovory

  Pracovní skupiny

  Veřejná prezentace, projednání a připomínkování co nejširší komunitní fórum, obce

  Dílčí etapa

  Výbor MAS

  Schválení celého dokumentu:

  Valná hromada MAS