MAS během roku 2018 vyhlásí min. dvě výzvy z níže uvedených opatření. Celková alokace na tento programový rámec je 10 mil. Kč.

Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Výše podpory 60 % z celkových způsobilých výdajů

Sídelní zeleň


Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Výše podpory 80 % celkových způsobilých výdajů

Protierozní opatření


Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Výše podpory

  1. a) 100 % z celkových způsobilých výdajů – na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části. Založením je nová výsadba na navrženém prvku ÚSES nebo rozšíření plochy stávajícího prvku či jeho části, nejčastěji se jedná o výsadby na orné půdě.
  2. b) 80 % z celkových způsobilých výdajů – na dosadby v již existujících skladebních prvcích ÚSES, jedná se o zfunkčňování a dále na realizaci interakčních prvků, tj. nová výsadba i zfunkčňování interakčních prvků.

Opatření ÚSES