Místní akční skupina Hrubý Jeseník je spolek, jehož strukturu tvoří tyto orgány: Valná hromada, Výbor a Kontrolní komise. V čele organizace stojí předseda a místopředseda Výboru.

MAS Hrubý Jeseník je držitelem osvědčení o splnění standardů MAS v programovém období 2014 – 2020.

Osvedceni

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, jde o kolektivní orgán, který je tvořen všemi členy spolku (viz Členové).

Předseda a místopředseda

Statutárním orgánem je předseda Výboru, který řídí a organizuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady a schůzemi Výboru a jedná jménem spolku navenek. Předseda také zodpovídá za chod kanceláře MAS a za právní jednání vůči zaměstnancům. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

Sdružení obcí Vrbenska
Ing. Pavla Müllerová
Předsedkyně výboru

e-mail: pavla.mullerova@vrbnopp.cz

Město Bruntál
Ing. Hana Šutovská
místopředsedkyně výboru
e-mail: hana.sutovska@mubruntal.cz

Výbor

Zápis z jednání Valné hromady, kde byl zvolen Výbor MAS: Zápis z VH 29. 11. 2018 

Kontrolní komise

Obec Křišťanovice
Jitka Rozkošná
člen komise

Veget servis s.r.o.
Petr Drápala
člen komise

Agropodnik Dvorce a.s.
Soběslav Sedláček
člen komise

Výběrová komise

Zápis z jednání Valné hromady, kde byla zvolena výběrová komise: Zápis z VH 29. 11. 2018

Zápis z hlasování Výboru, který rozdělil členy do zájmových skupin:  Zápis hlasování per rollam