Organizace

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a veřejnými subjekty, které v regionu působí, a které se společně podílí na jeho rozvoji. Tato spolupráce v minulosti vyústila v založení tzv. místní akční skupiny (MAS), neziskové organizace, jejímž hlavním posláním je mnohostranná podpora rozvoje venkovského území.

Místní akční skupina Hrubý Jeseník se rozkládá na území Nízkého a Hrubého Jeseníku, na území Bruntálska, které se nachází v severovýchodní části České republiky, na severozápadním okraji Moravskoslezského kraje. Vnitřní členění území představují katastrální území celkem 28 obcí, kde žije přes 36 tisíc obyvatel.

MAS je spolkem a ve svém logu má smrk, a to smrk jesenický, který je svým specifickým růstem lépe přizpůsoben nepříznivým zimním podmínkám, protože na jeho úzké koruně se zachycuje méně sněhu a námrazy.

Spolupráce v regionu probíhá na základě společně vytvořené strategie, která určuje směr rozvoje území, který je uskutečňován pomocí projektů a dalších aktivit. Při výběru projektů je rozhodující, že jejich schvalování provádí orgány sdružení složené z místních subjektů, které nejlépe ví, co území potřebuje.

Mapa území

Zde naleznete aktuální mapu území MAS Hrubý Jeseník.

Zobrazit mapu území

Název spolku: MAS Hrubý Jeseník, z. s.

Anglický ekvivalent názvu: LAG Hrubý Jeseník, z. s.

Sídlo spolku: nám. Míru 60/11, 792 01 Bruntál

IČ: 27028640

Spolek je vedený ve spolkovém rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12368.

Členové MAS Hrubý Jeseník

Členem MAS se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem v regionu MAS, které se chtějí podílet na práci naplňující cíle MAS. O přijetí rozhoduje Výbor MAS, který dbá na to, aby složení členů splňovalo podmínku, že podíl členů zastupujících veřejný sektor (obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace obcí) bude max. 49 % a struktura členů bude rovnoměrně zastoupena představiteli sociální, kulturní a ekonomické oblasti.

Zobrazit členy

Organizační struktura MAS

Základem organizační struktury jsou členové místní akční skupiny, zástupci obcí, firem, zemědělských podniků, spolků a zájmových organizací, ale i fyzických osob, škol a dalších subjektů, které se chtějí podílet na rozhodování o směřování regionu a na tomto cíli spolupracovat.

Zobrazit organizační strukturu