• 29 DUB 15

  MŽP zveřejnilo avíza výzev pro rok 2015

  Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Plní tak slib žadatelům o dotace, že výzvy z nového OPŽP zveřejní co nejdříve. Žadatelům jsou ode dneška k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů. Šanci začít připravovat projekty a žádosti tak ode dneška mají obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty.

  MŽP avizuje první výzvy téměř za 8 miliard korun pro oblasti budování čistíren a kanalizací, protipovodňovou ochranu, ochranu biodiverzity, odpadové hospodářství i ochranu ovzduší. Oficiální výzvy budou vyhlášeny v druhé polovině června.

  Zároveň byly zveřejněn harmonogram výzev Národního programu Životní prostředí

  Nový Národní program Životní prostředí („NPŽP“) nahrazuje jednotlivé národní dotační programy Státního fondu životního prostředí ČR a vhodně doplňuje dotační programy jako Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám a další programy administrované přímo MŽP. V roce 2015 je na výzvy v rámci programu NPŽP alokováno minimálně 266 mil. korun s tím, že bude možné finance na jednotlivé výzvy ještě navýšit.

  Obsahové zaměření dotačního programu vychází z přijatých priorit koncepčních a strategických dokumentů, zejména ze Státní politiky životního prostředí 2012-2020.

  Cílem NPŽP je:

  – dlouhodobě účinná ochrana životního prostředí v České republice,

  – podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů,

  – náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí,

  – zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a

  – účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

  Prioritní oblasti NPŽP a výzvy naplánované v roce 2015:

  Prioritní oblast 1. – Voda

  Výzvy:

  – Environmentálně citlivá opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů

  – Čistírny odpadních vod (ZCHÚ, silně znečištěné toky)

  – Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků

  Prioritní oblast 2. – Ovzduší

  Výzvy:

  – Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů, vč. Projektů

  – Ochrana ozonové vrstvy

  Prioritní oblast 3. – Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

  Výzvy:

  – Autovraky – investiční podpora

  – Řešení havarijního stavu skladů odpadů

  Prioritní oblast 4. – Příroda a krajina

  Výzvy:

  – Výkupy pozemků v národních parcích

  Prioritní oblast 5. – Životní prostředí ve městech a obcích

  Výzvy:

  – Pakt starostů a Místní agenda 21

  – Nízkoemisní zóny

  Prioritní oblast 6. – Environmentální prevence

  Výzvy:

  – Environmentální vzdělávací programy

  – Čistá mobilita – osvětový program

  • Harmonogram výzev NPŽP pro rok 2015  a více o programu NPŽP najdete na www.mzp.cz