Prezentace ke specifickému cíli 4.1. první opatření v rámci výzvy 53 není v současnosti v rámci MAS podporováno, ale zvažujeme jeho zařazení.

Prezentace ke specifickému cíli 4.1

MAS připravuje v průběhu 2. poloviny roku 2017 vyhlásit výzvy na tato opatření:

– podpora vybraných stanic JPO II. a III. stupně – úprava současných stanic – především úpravy či přístavba garážových stání a potřebné vybavení stanic.

– Kulturní dědictví – opravy a rekonstrukce vybraných památek za účelem zlepšení jejich zpřístupnění a zvýšení návštěvnosti (kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě, Kosárna Karlovice, zámek Bruntál)

Počátkem roku 2018:

– rozvoj infrastruktury pro ZŠ, zařízení neformálního vzdělávání mládeže a zařízení poskytující celoživotní vzdělávání (vše navázáno na klíčové kompetence, bezbariérovost)

Od výzev, které vyhlašuje v současnosti se MMR se budou výzvy MAS lišit především drobnými změnami ve specifických pravidlech, kritériích hodnocení, min. míře způsobilých výdajů (budou nižší), projekty bude možné realizovat pouze na území MAS.

 

 

Rozložení alokací dle jednotlivých opatření IROP


Specifická pravidla budou postupně doplňována (tato pravidla vydává řídící orgán IROP – MAS je pouze přebírá)

Specifická pravidla včetně všech příloh pro aktivitu: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (předpoklad vyhlášení výzvy – přelom roku 2017/2018)
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla včetně všech příloh pro aktivitu: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY (předpoklad vyhlášení výzvy – přelom roku 2017/2018)

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla včetně všech příloh pro aktivitu: KULTURNÍ DĚDICTVÍ (předpoklad vyhlášení výzvy 1. POLOVINA ROKU 2017)

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla včetně všech příloh pro aktivitu: POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍCH STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA KRAJINU A VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, REGULAČNÍHO PLÁNU PRO ORP (předpoklad vyhlášení výzvy přelom let 2017/2018)

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj

Specifická pravidla včetně všech příloh pro aktivitu:

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

(předpoklad vyhlášení výzvy přelom let 2017/2018)

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla včetně všech příloh pro aktivitu:

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Ostatní pravidla pro výzvy IROP jsou zveřejněna zde:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Upozorňujeme, že specifická pravidla pro projekty prováděné komunitně vedených místním rozvojem (CLLD) se mohou mírně lišit od pravidel uváděných v současných výzvách mimo komunitně vedený místní rozvoj.  Každopádně doporučujeme možným žadatelům tato pravidla důkladně prostudovat. Dále upozorňujeme, že kriteria hodnocení projektů se teprve připravují, ovšem nebudou se výrazně lišit od těch v celorepublikových výzvách.