Spolupráce ZŠ, MŠ a dalších organizací v území

Aktivita spolupráce by se dělila do několika dílčích podaktivit, které by tvořily mozaiku spolupráce v území. Hlavní nosné pilíře spolupráce by tvořily především základní a mateřské školy. Partnerem pak budou organizace zájmového či neformálního vzdělávání nebo další organizace, vždy s ohledem na typ dané akce. Aktivity by byly rozděleny dle typu škol (spolupráce malotřídních MŠ, ZŠ), úplných škol s malou kapacitou a velkých škol (většinou ZŠ v Bruntále). Spolupráce bude i navzájem mezi MŠ a ZŠ s ohledem na usnadnění přechodů děti z jedné školy do druhé. Tato aktivita je rozšířená mezi některými školami a byla úspěšně vyzkoušena v průběhu projektu MAP I.

MŠ, s ohledem na věk dětí, by realizovala kratší tematická setkání, očekáváme realizaci např. společných turnajů v deskových hrách, které budou zaměřeny na rozvoj motoriky dětí, logického myšlení a jednotlivých gramotností. Deskové hry budou zaměřeny i na odstranění logopedických vad, což dosud brání v rozšíření výuky cizích jazyků od útlého věku. Již v rámci projektu MAP I bylo zakoupeno několik didaktických her, kdy byla sledována oblíbenost u dětí i pedagogů. Očekáváme, že vhodným výběrem didaktických pomůcek, se odstraní některé vady u dětí předškolního věku a zvýší se úspěšnost vzdělávání dětí při nástupu na I. stupeň ZŠ.

Obdobnou podaktivitu budeme realizovat i pro děti I. stupně ZŠ, hry budou koncipovány s ohledem na věk. Taktéž bude možnost využití ve výuce přírodopisu, vlastivědy, anglického jazyka apod. Hlavním výstupem jsou školní a následně i meziškolní turnaje. V rámci propojení s dalšími partnery se jeví účelné vytvářet společná herní setkání např. se seniory za účelem smazávání mezigenerační rozdílů, nebo s obchodní akademií za účelem vytváření povědomí finanční gramotnosti formou hry.

Účelem není nakupovat drahá vybavení, naopak využít stávající, popř. školám vypůjčit s tím, že si následně mohou tyto hry zakoupit např. ze šablon či jiných projektů.

Společná setkání by měla mít vždy nějaký vzdělávací rozměr. Tato aktivita by měla být výchozí pro další implementační aktivity, jako je podpora regionální identity, podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání, výměna zkušeností pedagogů pro přírodovědné vzdělávaní a čtenářskou a jazykovou gramotnost.

Budou-li do jednotlivých aktivit přizváni další partneři, upevní to, zejména na menších obcích, vztazích v místní komunitě.
Cílem je tedy prohloubit spolupráci tam kde již existuje a vytvářet nové aktivity spolupráce vždy s ohledem na rovný přístup ve vzdělávání, odstranění nerovností a předsudků mezi dětmi.

Harmonogram: 

Předpokládáme zapojení všech typů škol, ročně by mělo dojít ke 12 setkáním po 3 školách, v případě, že se adekvátně zapojí všechny školy.  (6 setkání MŠ, 6 setkání ZŠ)

V měsících 6 – 12/2018 by během pracovních skupin měl být intenzivně připravován program a náplň jednotlivých setkání. V období od 1 – 6/2018 by pak mělo docházet k praktické realizaci, kde by mělo dojít k 6 setkání alespoň se třemi školami. V dalších letech projektu předpokládáme vždy 6 – 7 setkání během půl roku.

Pro podaktivitu pro herní turnaje mezi MŠ předpokládáme:

Během 6 – 12/2018 dojde k projednání mezi jednotlivými MŠ, a přípravě náplně společných setkání a výběru vhodných her. Od

1/2019 by mělo průběžně docházet během setkávání MŠ k turnajům v deskových hrách. Očekáváme zapojení všech MŠ v území. Min. vždy 1x setkání v rámci bruntálských MŠ, 1 x setkání v rámci mikroregionu Vrbensko, dále 1 x setkání v rámci mikroregionu Slezská Harta a přilehlých obcí. Během projektů tedy 12 vzájemných setkání.

Pro podaktivitu pro herní turnaje mezi ZŠ předpokládáme:

Během 6 – 12/2018 dojde k projednání mezi jednotlivými ŠD, kluby a přípravě náplně společných setkání a výběru vhodných her. Od 1/2019 by mělo průběžně docházet během setkávání ZŠ k turnajům v deskových hrách. Očekáváme zapojení všech ZŠ v území. Min. vždy 1x setkání v rámci bruntálských ZŠ, 1 x setkání v rámci mikroregionu Vrbensko, dále 1 x setkání v rámci mikroregionu Slezská Harta a přilehlých obcí. Během projektů tedy 12 vzájemných setkání.

Garanti a realizátoři aktivit

Garant 1 pro impl. aktivitu Spolupráce MŠ (180h) – Koordinátor tematicky zaměřených, vyhledávání dalších partnerů pro spolupráci atd.

Garant 2 pro impl. Aktivitu Spolupráce MŠ (160h) – Koordinátor tematicky zaměřených setkávání s ohledem na pořádání turnajů v deskových hrách

Garant 1 pro impl. aktivitu Spolupráce ZŠ (160h) – Koordinátor tematicky zaměřených, vyhledávání dalších partnerů pro spolupráci atd.

Garant 2 pro impl. aktivitu Spolupráce ZŠ (160h) – Koordinátor tematicky zaměřených setkávání s ohledem na pořádání turnajů v deskových hrách

Realizátor 1 pro  impl. aktivitu Spolupráce MŠ (1020h) – Zabezpečuje samotnou realizaci jednotlivých akcí spolupráce, komunikuje s garantem podaktivity

Realizátor 2 pro impl. aktivitu Spolupráce MŠ (640 h) – Zabezpečuje samotnou realizaci jednotlivých akcí spolupráce, zaměřených zejména na společné turnaje v deskových hrách,  komunikuje s garantem podaktivity

Realizátor 1 pro impl. aktivitu  Spolupráce ZŠ (1020h) – Zabezpečuje samotnou realizaci jednotlivých akcí spolupráce, komunikuje s garantem podaktivity

Realizátor 2 pro impl. aktivitu Spolupráce ZŠ (640 h) – Zabezpečuje samotnou realizaci jednotlivých akcí spolupráce, zaměřených zejména na společné turnaje v deskových hrách,  komunikuje s garantem podaktivity


Výzva pro úplné ZŠ k usnadnění přechodu dětí z neúplných ZŠ (malotřídek)

Výzva_pro_úplné_ZŠ_Do_velké_školy…

Proběhlé aktivity: