Spolupráce s knihovnami pro zlepšení čtenářské gramotnosti

Městská knihovna v Bruntále dlouhodobě spolupracuje se školami z města i blízkého okolí, spolky a nabízí pro dětské čtenáře množství nejrůznějších akcí, jako jsou tematické besedy, čtenářské dny, setkání dětských čtenářů z partnerských měst, výstavy, semináře pro pedagogy, recitační soutěže a mnoho dalšího.

Cílem je tyto akce rozvíjet s možností zapojení dalších knihoven v regionu, aby měly všechny děti možnost rozvíjet čtenářskou gramotnost a zlepšit zájem dětí o čtení zábavnou formou.
Knihovny mohou navzájem spolupracovat a vytvářet příklady dobré praxe.

Harmonogram:

Spolupráce s knihovnami je poměrně dlouhodobá a menší akce mají již letitou tradici. Koordinátor v roce 2018 detailně zmapuje všechny aktivity v území a rozšíří spolupráci na školy, kde je spolupráce pasivnější (např. nedostupnost blízké knihovny). Společné aktivity by měly postupně probíhat od začátku roku 2019. Důraz bude kladen na spolupráci více škol, nikoli jen individuální akce typu škola a knihovna.

Typovými příklady aktivit může být autorské čtení, akce typu Noc s Andersenem atd.

Garanti:

Garant je členem PS čtenářská gramotnost: 42,5 hodiny po 4 letech


Realizované aktivity: