Implementační aktivity mají za cíl jednak naplnit akční plán MAPu, ale i naplnit cíle projektu MAP II. V projektu je na 4 roky naplánováno několik aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání a výchovy. Aktivity se vzájemně prolínají.

Za každou aktivitu je zodpovědný určený člen pracovní skupiny (garant), mnohé aktivity pak mají i realizátory

Jednotlivé aktivity naleznete po najetí myši na tlačítko IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY

nebo na níže uvedených odkazech:

Spolupráce ZŠ, MŠ a dalších organizací v území

Veletrh volného času

Podpora regionální identity

Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání

Spolupráce s knihovnami pro zlepšení čtenářské gramotnosti

Výměna zkušeností mezi pedagogy

Spolupráce ZŠ a zaměstnavatelů v regionu

Projektová kancelář

Malé projekty spolupráce


Přehled aktivit: 

Malé projekty spolupráce

Popis aktivity:

Místní akční skupiny již ze své podstaty mají podporovat spolupráci a síťování mezi různými veřejnými i soukromými subjekty v regionu za účelem zlepšení kvality života v regionu. MAS úspěšně otestovala podporu spolupráce mezi školami, SVČ, obcemi a dalšími spolky v území na malých projektech spolupráce, jejíž celková výše výdajů na projekt nepřevyšovala 30 000,- Kč. Pro další období je žádoucí opět podpořit stávající i další projekty spolupráce, kdy MAS bude v rámci paušálních výdajů z projektu dle stanovených pravidel podporovat projekty spolupráce v oblasti vzdělávání a práce s dětmi do 15 let. (vždy v souladu s aktivitami a pravidly MAP 2)

Malé projekty spolupráce – výzva

Žádost o příspěvek z programu – formulář

Finanční_vypořádání_akce-formulář

Seznam přijatých žádostí:


S