• 03 DUB 15
  Exkurze v Mikulově vyvolává řadu otázek

  Exkurze v Mikulově vyvolává řadu otázek

  MAS Hrubý Jeseník za více než vydatné a skvělé organizátorské pomoci ředitele Technických služeb Bruntál (TS) Ing. Václava Frgala, uspořádala exkurzi do jihomoravského Mikulova, „Města s vůní jihu“, pro starosty měst a obcí Bruntálska. Dopravu ve svém tranzitu zajistil a také bezpečně odřídil starosta Moravskoslezského Kočova Ing. Josef Havlík. Oběma těmto pánům náleží velké poděkování.

  Ředitel mikulovské firmy STKO, spol. s r.o. Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA a otec celé myšlenky, na které spolupracoval právě s ředitelem TS Bruntál Ing. Frgalem, představil starostům Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Tento systém umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Své bohaté zkušenosti a poznatky se systémem a jeho přínosy starostům předala na přívětivém, květinami vybaveném městském úřadě i Ing. Marie Leskovjanová – místostarostka Mikulova (http://www.mikulov.cz/).

  Podle paní místostarostky je nejdůležitější stále se opakující vysvětlování občanům jak systém funguje, jak a co mají třídit a nastavení celého systému tak, aby byl co nejvíce spravedlivý a nebyl moc složitý. Přínosem systému je jednoznačně snížení množství směsného komunálního odpadu a tím i nákladů obce na jeho ukládání na skládku, zvýšení plateb EKOKOMU za tříděný odpad, snížení periodicity svozu a postupné vyrovnávání nákladů a výdajů za obecní odpadové hospodářství, které je přímo závislé na počtu dobrovolně do systému zapojených obyvatel. Tyto výsledky podpořené statistikami vyvolaly po prvním dnu exkurze u starostů otázku, zda a popřípadě kdy se do systému se svou obcí zapojit a co k tomu vlastně potřebují. Projekt, který společně připravují, jim může pomoci vše potřebné získat z dotací OPŽP.

  Další otázkou, kterou je dobré si zodpovědět je, co se děje  s odpadem dál a jaké jsou možnosti jeho likvidace, pokud není uložen na skládku. Kromě dalšího materiálového zpracování vytříděného odpadu, který odebírá EKOKOM, je alternativou skládkování spalování odpadu ve spalovně. Proto byla na druhý den exkurze naplánována návštěva brněnské spalovny. Tato monumentální 36 m vysoká stavba vyvolává představy molocha, který vše ve svém dosahu ovládá, ale není tomu úplně tak.

  S fungováním spalovny a jejími provozy nás ve svém velmi fundovaném a zajímavém výkladu seznámila RNDr. Jana Suzová, environmentální specialista a odpadový hospodář spalovny. Vysvětlila, že spalovna zajišťuje pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu komunálního a separovaného odpadu, obsluhuje rozsáhlou síť sběrných středisek odpadů a zpracovává odpad k následnému využití. V jedné z nejmodernějších spaloven v Evropě také přeměňuje vytříděný odpad na tepelnou a elektrickou energii pro Brno a disponuje moderním zařízením na třídění a další zpracování separovaného odpadu.

  Člověk si však až zde na spalovně uvědomí, že právě tohle je „odvrácená tvář“ našeho konzumního a nepřirozeného života, že odpadky a jejich hrozivé množství svědčí o tom, jak žijeme, více než výmluvně. Otázky, které vyvolává spalovna jsou takového rázu, na které si nechceme nebo neumíme odpovědět. Jako i v dalších oblastech je i systém odpadového hospodářství nastaven tak, aby vyhovoval velkým hráčům, resp. o systému se nedá hovořit. Množství odpadu neustále roste a jeho třídění ani spalování neřeší základní problém a tím je vznik odpadů.

  Ze statistik firmy STKO, spol. s r.o. vyplývá, že od doby vzniku ISNO, kdy na počátku jeho zavedení došlo k významnému poklesu směsného komunálního odpadu ve prospěch tříděného odpadu, se v současnosti množství směsného komunálního odpadu dostalo na původní úroveň a v celkovém množství odpadu (v porovnání s tříděným odpadem) činí asi 50%. Dále vyplývá, že pokud má dojít k významnému srovnání nákladů a výnosů obce za odpadové hospodářství, musí být do ISNO zapojeno cca 80% obyvatel.

  Ze statistik spalovny zase vyplývá, že průměrný poplatek od občanů pokryje zhruba 55% nákladů na svoz a nakládání s odpady, zbytek platí obce (v případě zavedení ISNO je podíl obce nižší). Průměrná cena skládkování činí 1142 Kč (2013) a průměrná cena spalování činí 1171 Kč (2013).

  Nejméně efektivní se jeví třídění plastů, kdy průměrné náklady na separaci plastů činí 7855 Kč (2013), což v je v porovnání například se sklem (1986 Kč, 2013) neuvěřitelná cena. Vyvstává pak otázka, zda je třídění plastů vůbec efektivní a jak je tedy celý systém nastaven. Navíc využitelné množství plastů je velmi malé, protože s každým procesem recyklace se kvalita plastu snižuje o 30%. Otázkou je také potřebnost takto vyrobených výrobků (např. plastových zatravňovacích tvárnic, kompostérů apod.), když navíc jejich estetická hodnota je nulová. Pokud se v procesu odpadového hospodářství zaměříme na to, že plasty jsou vyráběny z neobnovitelného zdroje, tedy ropy, představují plasty dle RNDr. Jany Suzové 1% využití ropy. Obrovské náklady na sběr a třídění plastů tedy řeší toto 1% s více než diskutabilním výsledkem.

  Sběr odpadů totiž představuje převážení neuvěřitelného množství odpadků neuvěřitelným množstvím vozidel sem a tam. Kde je tedy ona deklarovaná ekologie a efektivnost, když se tímto systémem spotřebuje obrovské množství pohonných hmot následovaných obrovským množstvím spalin. Vždyť tyto všechny náklady platí lidé, nemluvě o znečištění prostředí.

  Samostatnou kapitolou pak jsou biologické odpady, jejichž sběr musí obce nově zajistit. Biologický odpad byl vždy přirozenou součástí hospodářství každé domácnosti, která jej dokázala beze zbytku spotřebovat a využít pro pěstování plodin, hospodářských zvířat a tím pro svou obživu. Asi si sami umíme odpovědět na otázku: Kdy se biologické zbytky staly odpadem?


  Mikulov – město s vůní jihu

  Přesto, že při naší návštěvě byla zima, sněžilo, padaly kroupy a fičel studený vichr, na fotografiích to tak moc nevypadá. Krása tohoto historického městečka a okolní krajiny nás z MASky uchvátila. Proto jsme ve volném čase vyběhli na nejbližší kopec. A abychom celou exkurzi završili pozitivně přinášíme pár fotek.