• 03 LED 17
  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podmínky pro dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Dotační program se dělí do několika podprogramů:

  Veškeré podmínky jsou zveřejněné právě zde: Zasady_129_660_2016_12_22_podepsane_na_web (1)

  1.1      Podprogram  Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

   

  Předmět dotace:

  Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.

  Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

  Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

  Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace

  Výše dotace:

  Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

  Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.

  Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

  1.2      Podprogram Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

   

  Předmět dotace:

  Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.

  Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Do tohoto podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.

  Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů).

  Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

  Výše dotace:

  Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

  Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

  Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

  1.3      Podprogram  Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

   

  Předmět dotace:

  Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

  Způsobilí žadatelé:

  Výše dotace:

  Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

  Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.

  Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.

  [1] Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle zákona 122/2000 Sb.

  1.4      Podprogram  Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

   

  Předmět dotace:

  Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 10 000 obyvatel.

  Jedná se o typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.).

  Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

  Výše dotace:

  Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

  Minimální hodnota dotace činí 25 000 Kč.

  Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč.

  1.4      Podprogram Údržba a oprava polních cest

   

  Předmět dotace:

  Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.

  Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

   Pozemky polní cesty dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a trvalým
  a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální hranice.

  Výše dotace:

  Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

  Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

  Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč.