• 01 BŘE 16
  Dotace na chytré hospodaření s vodou obcím

  Dotace na chytré hospodaření s vodou obcím

  Dotace na zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob nabízí nová výzva Národního programu Životní prostředí. Oprávněnými příjemci dotací jsou malé obce do pětiset obyvatel. Cílem výzvy je podpořit projekty udržitelného hospodaření s vodami. Nejefektivnější obecní projekty budou zafinancovány Státním fondem životního prostředí ČR.

  Malé obce do pětiset obyvatel mohou získat dotaci na realizaci projektů zaměřených na zlepšení kvality podzemních a povrchových vod a na jejich využívání. Předložit musí projekty vedoucí ke snížení množství vypouštěného znečištění z komunálních zdrojů do povrchových i podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových vod jako vody užitkové.

  Aktuální výzva je dvoukolová. V prvním kole budou obce předkládat projektové náměty, které posoudí komise složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, nezávislých expertů a pracovníků Státního fondu životního prostředí ČR. Obce, jejichž projektový námět bude doporučen k podpoře, pak podají žádost o poskytnutí dotace ve druhém kole výzvy.

  Příjem projektových námětů startuje 1. března a končí 30. června letošního roku. Žádost o podporu ve druhém kole bude možné podat od 1. srpna do konce listopadu letošního roku.

  Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 milionů, celkem je pro obce k dispozici 50 milionů korun. Podporu lze čerpat pouze na záměry dosud nerealizované.

  Všechny podklady potřebné pro podání žádosti jsou ke stažení na stránkách SFŽP ČR v sekci Národní program životního prostředí.

  Dokumenty k výzvě