• 15 ÚNO 16
  Diskuse o směřování a budoucnosti MAS

  Diskuse o směřování a budoucnosti MAS

  Dne 9. a 10. 2. 2016 proběhlo ve Sluňákově jednání pracovní skupiny Národní sítě MAS (NS nebo Síť) s názvem Program a vize. Diskutovalo se o stanovení strategických cílů rozvoje Národní sítě MAS ČR do roku 2023.

  Nejprve byla diskuse směřována k základní tezi MAS, NS a rozvoje venkova. Účastníci se bavili nad tím, jakou roli by měla NS plnit ve vztahu ke členské základně, tedy jednotlivým MAS. NS jako servisní organizace MAS, je pouze jednou z funkcí, kterou by měla NS plnit. Důležitá by měla být i schopnost Sítě bránit LEADER proti „glajchšaltování“ ze strany úředníků i politiků, MAS nejsou jen rozdělovači peněz.

  Nedostatečný a záměrně omezovaný tok informací – někdy mezi MAS v NS či KS (krajská síť MAS) informace neplynou, ale používají se jako statková výhoda či informační zbraň v boji o pozice.

  Pokud jde o samotné MAS, ty jsou podle účastníků takové, jací jsou jejich podnikatelé, starostové a spolky. Tito partneři stále nemají zájem zapojovat se do dění. Podle toho to v jednotlivých MAS funguje. Vedle manažerů se musí aktivizovat i partneři.

  Význam MAS v rozvoji venkova by měl být zásadní, MAS by měly zvážit, zda chtějí být vůdčí nebo iniciativní organizací vůči ostatním aktérům rozvoje venkova na svém území.

  Venkov už dlouho nemá politickou podporu

  Venkov už dlouho nemá politickou podporu. Existuje několik institucí pro venkov, ale jaká je jejich skutečná role?

  Spolek pro obnovu venkova (SPOV) se dá definovat jako „film pro pamětníky“, používá již neúčinné metody.

  Ministerstvo zemědělství (MZe) je pro venkov spíše překážkou. Je totiž  ovládáno velkými zemědělci.

  Svaz měst a obcí (SMO) je zase pro změnu ovládán velkými městy a kraji.

  Sdružení místních samospráv (SMS) je učí se organizace, která má zatím malý vliv i díky tomu, že prosazuje zájmy menších obcí a MAS, tedy venkova.

  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) toho pro venkov dělá opravdu málo. V současnosti má snahu obnovit schopnost obcí strategicky plánovat, ale v čí prospěch?!

  Přes MAS jdou do venkova peníze a mají systém = „umějí peníze“?

  Příklad realizace společné akce pro venkov a její výsledek: Konference venkov – MAS dělají, MZe platí, SPOV se prezentuje, celkově neúčinné.

  Principy, které mohou pomoci rozvoji venkova: soudržnost, spolupráce, vhodná logika systému veřejné správy, pochopení centrálních orgánů nutnosti řešení problémů venkova.

  Na co se například musíme připravit

  Česká společnost ztratila schopnost se na něčem dohodnout, atomizuje se. Důležité věci se už neřeší v Česku, ani politicky, ani ekonomicky.

  Současná krize systému vzdělávání jasně napovídá, že je nutné etablovat vzdělávání na očekávané změny.
  Přestává fungovat dosavadní ekonomický model a může nastat zlom v zaměstnanosti. Hovoří se o vizi průmyslu 4.0 viz http://nazory.euro.e15.cz/komentare/ilona-svihlikova-ctvrta-prumyslova-revoluce-zmeni-svet-vic-nez-si-myslite-1269680.

  Jaké jsou okolnosti a prostředí, do kterého budeme chystat strategii NS

  Vláda ČR zadala práce na strategickém rámci udržitelného rozvoje „Česko 2030“ – do konce r. 2016, gestor RVUR (Rada vlády pro udržitelný rozvoj, vede šéfporadce premiéra Sobotky dr. Špidla, tajemnice Anna Kárníková). Silné zapojení MMR (D.Kopitz, F.Kubeš,V.Kváča,..).
  OSN vyhlásila SDGs 2030 (Cíle udržitelného rozvoje do r. 2030), na ně se vážou i nové strategie ČR
  EU chystá aktualizaci strategie EU 2020.

  Z toho vyplývá možná struktura cílů pro NS MAS:

  1. Úroveň: základní střednědobý plán „Strategie rozvoje NS MAS do r. 2030“ s výhledy do r. 2050 pro vybrané oblasti (vzdělávání, demografie, klima), harmonizovaný s „Česko 2030“.
  2. Úroveň: Akční plány na 2 roky, každoročně aktualizované, s konkrétními cíli do r. 2023.

  Jsme schopni se zapojit jak ve fázi plánování, tak především ve fázi realizace záměrů s územní dimenzí na převládající části území ČR, v kombinaci jednoty cílů a pestrosti provedení – jednota v různorodosti.

   

  Náměty pro zaměření NS MAS do 2030:

  Rozvíjet svou schopnost podílet se tvorbě strategií EU a ČR a jejich průměty lokálních koncepcí.

  Stát se koordinátorem, iniciátorem v realizaci Strategie ČR 2030 na území MAS.

  PLÁNOVÁNÍ +AKCE=VYVÁŽENOST.

   

  Pohonné síly:

  Pozitivní setrvačnost, vytrvalost MAS, dynamický stereotyp.

  Lidé v MAS – profesionálové, dobrovolníci, partnerství.

  Netradiční řešení, invence, úspornost a efektivita, tah na bránu.

  Pracovitost, inovativnost, kreativita.

  Přizpůsobivost, nesetrvávání na strnulých postupech.

   

  Brzdné síly:

  Špatná politika, špatná správa věcí veřejných.

  Neschopní lidé kdekoliv.

  Nevíra v sebe – jsme malí, bezvýznamní.

  Staří nevěří mladým, nikdo nevěří nikomu, spolky nemá rád ani čert.

  Otázka vhodné územní struktury

  Jsou pro řízení rozvoje ČR vhodnější struktury ORP (206 území obcí s rozšířenou působností), nebo Mikroregiony (několik set, překrývají se), případně MAS (180) + Města 25 000+ (46) Kraje (13) (ty se ukazují pro daný účel příliš velké).

  Jelikož nejsme schopni sjednotit stávající územní struktury, vycházejme z názoru, že je výhodou mít několik překrývajících se sítí, což eliminuje riziko „příhraničních periferií“ – region na hranici kraje může být centrem MAS, která „překrývá“ pohraničí dvou krajů.

  Rozvoj venkova se může odehrávat ve více sítích (MR, Kraje, ORP, SPOV, SMS, pol. strany).

  Koordinace a iniciace spolupráce sítí na svém území by mohla být úkolem MAS.

   

  Podle jakých principů, idejí chceme plánovat – čeho se budeme držet:

  • 7 principů LEADER,
  • MA 21,
  • kapitalismus a teorie 4 kapitálů,
  • Udržitelnost, Decentralizace, Demokracie, Křesťanská etika, Právo, Humanismus…….

   

  Termíny – kolik máme času a na jak dlouho plánujeme:

  Strategii rozvoje NS MAS by bylo dobré sladit se vznikem strategie ČR 2030 – do konce 2016.

  MAS i NS MAS se musí osvědčit do r. 2023.

  Je nutné zajistit si udržitelnost i po r. 2023 s výhledem do r. 2030.

  Jaké zdroje zapojíme, z čeho budeme fungovat:

  1. Finanční zdroje

  Problémem stávajícího systému je závislost na poskytovateli, politická závislost, ovlivňování tématu použití, případně omezenost, uniformita tam, kde potřebujeme pestrost, velká pracnost – místo tématu se MAS věnují administraci. Na dotacích jsme závislí z 80-99% a závislost spíš roste, než by klesala. Řada MAS stojí a padá s dotacemi, bez nich by zanikly!!!!

  Žádoucí směr změny – více fungovat ze zdrojů vlastního regionu, za své, dotace jen výjimečně.

   

  Zdroje z oblasti veřejné správy, obcí

  Z rozpočtových zdrojů obcí, které činí cca 10-12 tis. Kč, by mohly obce vyčlenit 1%, tj. cca 100 Kč/ob. Co za to?? Služby a poradenství v regionálním rozvoji, strategické a územní plány, podpora školství, výstavba a údržba infrastruktury, sociální služby, vnější vztahy na národní i mezinárodní úrovni, ale také organizace, moderace, animace, facilitace v území, vzdělávání veřejné správy….

  To bychom ale toto všechno museli umět minimálně zprostředkovat, sehnat, zorganizovat – je to tedy téma pro vzdělávání v NS MAS. Pro úspěch ve vyjednávání je důležité umět se prodat, ocenit…

  Vedle podpory partnerů je možné získat i podporu ze strany větších měst, pro které je území MAS zázemím (rekreace, rozvoj podnikání, infrastruktura), jde např. o ORP. Možnost placených služeb za konkrétní činnosti. To samé lze nabídnout krajským úřadům.

   

  Zdroje z podnikatelského sektoru

  Podpora těch podnikatelů, kteří „vidí dál“, zapojují se… Jaké zdroje podnikatelé v obcích mají? Průměrný obrat lokální ekonomiky je 300 tis. Kč/ob, při 3% ziskovosti a 1% dotaci podnikatele do regionálního rozvojového fondu jde opět o 100 Kč/ob.  Co za to můžeme podnikatelům nabídnout?

  Opět to, co si neumí hlavně malé podniky zajistit samy: společný marketing regionu, regionální značky, podpora lokálního trhu, servis v mnoha oblastech – organizace společných akcí, veletrhů, prezentací, výcvik a vzdělávání pracovní síly, plnění role moderátora diskuse mezi podniky o společných potřebách a vytváření koncepcí a strategií, iniciace rozvoje malých podniků, podnikatelské inkubátory, budování prestiže regionu!!! (velká shoda diskutérů) – podnikatelé tuto aktivitu většinou velmi oceňují a jsou schopni přispívat takto orientovaným organizacím, nadacím.

  Úspory energie nebo větší využívaní místních zdrojů, síťování a partnerství podnikatelů s veřejným a občanským sektorem, pomoc se zvládáním výzev globalizace a nové ekonomiky (průmysl 4.0), dobročinnost a sociální odpovědnost (akce typu „za každé námi vyrobené auto zaplatíme strom“), nefinanční plnění – dobrovolnické aktivity zaměstnanců firem, materiální pomoc. V ochotě podnikatelů zapojit se musíme očekávat velké územní rozdíly, nelze paušalizovat dobrou praxi některých regionů, ale hledat to použitelné.

   

  2. Lidské zdroje zdroje:

  Oddělení pozice ředitele/tajemníka NS MAS (manažerský post) od pozice předsedy (morální autorita). Pozici ve vedení NS oddělit od výkonu funkce v mateřské MAS (neslučitelnost).

  Zvážit oddělení 2 linií činností NS MAS:

  A/servis, management (firemní kultura, pyramida), navázáno na management jednotlivých MAS.

  B/spolkové zastupování partnerství členských MAS (spolková kultura, síť) navázáno na partnerství a orgány jednotlivých MAS.

   

  Termíny:

  Diskuse by mohla proběhnout v pracovních skupinách, ve Výboru NS MAS, v jednotlivých MAS (v kancelářích i v partnerstvích) v období 03-10/2016.

  Schválení strateg. dokumentu rozvoje NS MAS na Valné hromadě k stanovám na podzim 2016.

  Hlavní devizou, kterou mohou MAS uplatnit v úsilí o zajištění budoucnosti po 2023 je PRESTIŽ MAS a jejich Národní sítě (velká shoda všech diskutujících).

   

  3 základní scénáře

  Růstový – MAS a jejich síť se osvobodí od brzd, zjednoduší-li postupy a odstraní duplicity, pak poroste jejich schopnost být LEADERem venkova ve smyslu iniciátora změn.

  Stabilizační až stagnační – děláme to, co dnes, stále stejně a stále stejné, chceme to dělat i po r. 2023.

  Poklesový – vliv, výkony i finance klesají, úbytek členů, ztráta smyslu…

  Na pracovní skupině PaV existuje shoda, že základním scénářem strategie by měl být scénář růstový, s opatřeními eliminujícími scénáře stagnační a poklesový.

   

  Prestiž MAS a jejich Národní sítě – její zdroje a předpoklady

  Sebevědomí

  Sebeprezentace (média, vystupování, styl,..)

  Vzdělanost (vzdělávání kontinuální, profesionální, formální i neformální, Plán person.rozvoje)

  Profesionalita

  Kvalita (benchmarking, TQM, řízení kvality, pořádek v MAS i v Síti, měření kvality)

  Síťování (dovnitř mezi MAS, ven s různými partnery)

  Informační systém (komunikace mezi MAS, sdílení dobré praxe)

  Strategické řízení a plánování (průkaz schopnosti zlepšit kvalitu života v území MAS)

  Rovnoprávnost (rovný přístup všech ke všem, bez rozdílu)

  Etické hodnoty a jejich hájení, slušnost a empatie

   

  Příklady, možnosti a vzory pro zvýšení prestiže MAS a jejich sítě:

  Příklady dobré praxe a systém kategorií A-D plus Začátečník v Národní síti zdravých měst

  Pomoc profiporadců pro neziskový sektor

  Schopnost kombinovat princip shora-zdola

  Schopnost kombinovat místní kořeny a vysokou, profesionální kvalitu

  Systémy ala ISO, ale zřejmě není možné prosazovat jeden unitární systém – jsme různí

  Hodnocení efektů, výsledků – byť jsou dosaženy různými cestami

  Kvalita: srovnávání (benchmarking) v rámci ČR, ale i celé EU, se zaměřením na výsledky

  Zviditelnit dobré MAS a pomáhat těm slabším, k tomu nám schází vlastní, vnitřní hodnotící systém nebo sebehodnotící mechanismy

  Pomoc formou mentoringu, roztřídění MAS podle pokročilosti do přehleného systému

  Možný systém „Hvězdiček“jako označení tématické excelence (LEADERexpert* vzdělávání, malé podnikání, energetika,sociální práce….)

   

  Úkoly pro příští setkání PS PaV:

  Další jednání 8.3.od 16 hod do 9.3. do 14 hod v penzionu v Všeradicích, SČ kraj (odp. JK)

  Do 15.2. přepsané texty z flichartu všem MAS spolu s pozváním na další PS (odp. JK)

  Příští téma: Upřesnění tezí pro dlouhodobou vizi do 2023, střednědobou vizi do 2023 a AP, podklady pro další PS-stanovy, vzdělávání, propagace

  Předložit na březnovém výboru harmonogram přípravy strategických cílů NS do 10/2016 (JK)

  Připravit a projednat na výboru sjednocený systém financování všech PS, předpoklad PS PaV v roce 2016: 4×40 tis. Kč (tvorba Strategie), v roce 2017: 1×40 tis. Kč (pouze Akční plán)

  Zapsal: J.Krist

  Zápis diskuse na úvodním jednání PS PaV 09022016