• 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Školicí střediska

  Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné Výše dotace: 0,5 – 5 mil. Kč Velikosti podniků: Malý

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Nemovitosti

  Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Program Nemovitosti přispěje do roku 2020 na projekty malých a středních podniků částkou 3,9 mld. Kč. Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné Výše dotace: 1 – 200 mil. Kč

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Potenciál

  Potenciál Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Program Potenciál mezi podniky všech velikostí rozdělí přibližně 5,5 mld. Kč. Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum Výše dotace: 2 – 150 mil. Kč Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | ICT a sdílené služby

  Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve  ICT a strategické služby) je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby mezi žadatele rozdělí přibližně 6,1 mld. Kč. Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné Výše

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Úspory energie

  Program Úspory energie umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie do roku 2020 rozdělí téměř 20,5 mld. Kč. Obor

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK – Inovace

  Získejte dotace EU na inovace výroby a uvádění nových produktů na trh. Můžete čerpat na nákup strojů, technologií, licencí i nemovitostí. Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  MZE PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

  Zajistit zaměstnání lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, je cílem programu sociálního zemědělství, na který dá letos Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Peníze jsou určeny na investice i provoz. Čerpat je může zemědělec, který se zaváže zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby po dobu minimálně 5 let a vytvoří pro ně pracovní místa. Zemědělec,

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OP VK Výzva č. 57 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Dotace na zvyšování kvality počátečního vzdělávání mohou získat školy se sídlem mimo Prahu až do výše 1 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádosti: Datum ukončení příjmu žádostí je 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin. Příjemci podpory: Projektovou žádost o dotaci může podat a získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  Dotace na lesní techniku i pro obce

  Program rozvoje venkova (PRV) nabízí obcím možnost získat dotace na vybudování lesnické infrastruktury a na techniku pro lesní hospodaření. V druhé polovině září bude spuštěn příjem žádostí podporující tyto projekty. Příjem žádostí v obou uvedených případech bude probíhat pouze 14 dní. Proto je nejvyšší čas začít s přípravou projektu. Opatření Lesnická infrastruktura je určeno na

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  IROP/Harmonogram výzev na rok 2015

  Monitorovací výbor IROP projednal harmonogram výzev IROP na rok 2015, který Vám přinášíme: IROP_Hmg-vyzev-2015_zjednodusena-verze_30-6-2015 IROP_Harmonogram-vyzev-2015_plna-verze_30-6-2015

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  IROP vyhlásí první výzvy k podávání projektů na silnice a územní plány

  ​Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí dnes (31. 7.) první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Do konce roku plánuje MMR v rámci IROP vyhlásit celkem 19 výzev

  Read more →
  • 29 ČVC 15
  • 0

  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015/MSK

  Moravskoslezský kraj vyhlásil program na přípravu projektových dokumentací pro projekty financované z nových dotačních programů pro obce a organizace zřizované obcemi: I. Název programu (kód) Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (RRC/08 /2015), (dále jen „Program“). II. Jednotlivé dotační tituly Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v následujících oblastech: Dotační titul 1 (dále jen DT1)

  Read more →
  • 29 ČVN 15
  • 0

  II. Výzva programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

      II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ více na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/program-129-250-ii-vyzva-ministerstva.html

  Read more →
  • 10 ČVN 15
  • 0

  MMR – Podprogram Cestování dostupné všem, 2. výzva

  Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 – CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Aktuálně vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod. Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akcePodporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb

  Read more →
  • 01 ČVN 15
  • 0

  Výzvy z OPPIK pro podnikatele zveřejněny

  Finální znění výzev v 10 programech podpory OPPIK je zveřejněno. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozhodlo, že se do první výzvy zařadí programy Inovace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu (PZT), Spolupráce, Nemovitosti, Technologie, Školicí střediska, Marketing, Úspory energie a ICT a sdílené služby. Oproti původnímu očekávání tedy nebyl vyhlášen program Aplikace. Je naopak umožněno, aby každá firma v prvním kole

  Read more →
  • 22 KVĚ 15
  • 0

  Obnova drobných sakrálních staveb – Výzva/MMR

  MMR vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun. Tímto dotačním titulem může obec obnovit drobné sakrální památky ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o · kaple, kapličky, sochy,

  Read more →
  • 04 KVĚ 15
  • 0
  Podpora turistických oblastí | Moravskoslezský kraj

  Podpora turistických oblastí | Moravskoslezský kraj

  Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji I. Název programu (kód) Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (RRC/05/2015) II. Jednotlivé dotační tituly Dotační titul č. 1: „Podpora agroturistiky“ Dotační titul č. 2: „Podpora vodácké turistiky“ Dotační titul č. 3: „Podpora lázeňství“ III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. IV.

  Read more →
  • 29 DUB 15
  • 0

  MŽP zveřejnilo avíza výzev pro rok 2015

  Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Plní tak slib žadatelům o dotace, že výzvy z nového OPŽP zveřejní co nejdříve. Žadatelům jsou ode dneška k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů. Šanci

  Read more →
  • 29 DUB 15
  • 0

  Nadace VIA: Místo, kde žijeme

  Nadace VIA vyhlásila výzvu na úpravu veřejných prostranství se zapojením veřejnosti. Žádost je možné podat do 30. června 2015. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? O grant mohou žádat nestátní neziskové organizace, obce do 2 000 obyvatel, příspěvkové organizace a účelová zařízení církví. NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? Program je zaměřen na obnovu či úpravu

  Read more →
  • 27 DUB 15
  • 0

  Avíza prvních výzev v OP Podnikání a inovace

  Ve čtvrtek 30.04.2015 budou oficiálně zveřejněny avíza prvních výzev v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.  Podle posledních informací z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bude následně spuštěn příjem registračních žádostí – v závislosti na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které bude provozovat monitorovací systém MS2014+, do kterého budou vkládány veškeré registrační a plné

  Read more →

Archiv příspěvků