• 19 KVĚ 16
  • 0
  Připravované výzvy

  Připravované výzvy

  Nadace ČEZ Oranžové schody Příjem žádostí od 1.7.2016 do 31.7.2016 Podporované aktivity: podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách – nákup zařízení a stavební úpravy, které pomohou překonat nebo odstranit architektonické bariéry ( výtahy, nájezdové rampy, schodolezy, plošiny, naváděcí systémy,..) Typy příjemců: ZŠ a SŠ v ČR Výše příspěvku: 400 000 Kč

  Read more →
  • 04 KVĚ 16
  • 0
  PROGRAM NA PODPORU ČESKO – SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ OTEVÍRÁ BRÁNY ŽADATELŮM

  PROGRAM NA PODPORU ČESKO – SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ OTEVÍRÁ BRÁNY ŽADATELŮM

  Ochrana životního prostředí, společné vzdělávací akce či spolupráce mezi občany. Na tyto a podobné aktivity vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. K dispozici na celé programové období

  Read more →
  • 15 DUB 16
  • 0
  Výzva Fond malých projektů

  Výzva Fond malých projektů

  Euroregion Praděd vyhlásil výzvu pro mikroprojekty v rámci Fondu Programu Interreg V-A, česko-polské spolupráce. Chtěli bychom vás seznámit se základními informacemi a nabízíme pomoc s projekty. Zájemci, kontaktujte prosím Bc. Ivanu Metelkovou: 739 202 539. Výzva je vhodná jak pro obce, tak pro neziskové organizace, školy apod. Výzva je také vhodná pro různé aktivity dobrovolných svazků obcí

  Read more →
  • 08 DUB 16
  • 0
  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  Naše krajina ztrácí svou přirozenou schopnost zadržovat vodu, a proto stoupá riziko každoročních povodní na jedné straně a období sucha v letních měsících na straně druhé. V době narůstajících extrémů počasí a možných klimatických změn nabývá zadržování vody v krajině na významu. Loňský extrémní úbytek vody v ČR jen potvrdil, že vodní zdroje musíme důsledně

  Read more →
  • 01 BŘE 16
  • 0
  Dotace na chytré hospodaření s vodou obcím

  Dotace na chytré hospodaření s vodou obcím

  Dotace na zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob nabízí nová výzva Národního programu Životní prostředí. Oprávněnými příjemci dotací jsou malé obce do pětiset obyvatel. Cílem výzvy je podpořit projekty udržitelného hospodaření s vodami. Nejefektivnější obecní projekty budou zafinancovány Státním fondem životního prostředí ČR. Malé obce do pětiset obyvatel mohou získat dotaci

  Read more →
  • 23 ÚNO 16
  • 0
  2. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

  2. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

  Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. kolo příjmu žádostí na operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.3.1 Zavádění

  Read more →
  • 09 ÚNO 16
  • 0
  Nová dotace pro dobrovolné hasiče 2017

  Nová dotace pro dobrovolné hasiče 2017

  Ministerstvo vnitra 27. 1.2016 vyhlásilo novou první výzvu pro rok 2017 na pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového DA a stavbu požární zbrojnice SDH obcí. Dotační program: Národní dotace MV – Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ Jde o zcela nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární ochrany získat dotaci

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

  Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

  Cílem programu Mze 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  Podpora turistických informačních center

  Podpora turistických informačních center

  Podmínky dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 I. Název programu + kód Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (RRC/04/2016) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. III. Cíle a priority programu Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  Kotlíkové dotace

  Kotlíkové dotace

  Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji I. Název programu (kód) Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace) Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016  

  ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016  

  Dovolte, abych Vás upozornila, že od 1.února 2016 se můžete hlásit do dárcovského programu ČSOB pomáhá regionům ! Máte v hlavě nápad, jak zlepšit místo, ve kterém žijete? Chcete zachránit zajímavou památku nebo pomoci někomu z vašeho okolí? Nestátní neziskové organizace z celé ČR mohou do 7. března přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům jako

  Read more →
  • 25 LED 16
  • 0
  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

  I. Název programu (kód) Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (RRC/01/2016), (dále jen „Program“). II. Jednotlivé dotační tituly Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v následujících oblastech: Dotační titul 1 (dále jen DT1) Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (dále jen „IROP“) Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále jen „OPŽP“) Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 (dále jen

  Read more →
  • 13 LED 16
  • 0
  V první polovině května 2016 proběhne 2. kolo příjmu žádostí z PRV

  V první polovině května 2016 proběhne 2. kolo příjmu žádostí z PRV

  V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují. Zveřejněna budou v únoru 2016. K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělstvíwww.eagri.cz/prv a na www.szif.cz. Základní nastavení podmínek pro poskytnutí

  Read more →
  • 25 LIS 15
  • 0

  Výzva z Interreg V-A Česká republika – Polsko

  Informujeme o vyhlášení prvních výzev z OP Interreg V-A Česká republika – Polsko. Přeshraniční projekty budou jednou z mála možností, jak financovat cestovní ruch a neziskové organizace. Novinkou je příjem žádostí, který probíhá dvoukolově. Nejprve se podává projektový záměr a až poté samotná žádost o dotaci. Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj  NA CO JE DOTACE

  Read more →
  • 09 ŘÍJ 15
  • 0

  VÝZVA NA ÚZEMNÍ STUDIE

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo již 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem „Územní studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství. Podpora je zaměřena na

  Read more →
  • 05 ŘÍJ 15
  • 0

  MMR – IROP na sociální služby klientům

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště. Příjemci podpory mohou být kraje, obce,

  Read more →
  • 07 SRP 15
  • 0

  Termíny výzev přeshraniční spolupráce

  Výzvy pro příjem projektových žádostí byly již vyhlášeny u programů nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika. Také termíny výzev k předkládání projektových žádostí u zbývajících programů již dostávají konkrétní časové obrysy spadající většinou do čtvrtého čtvrtletí roku 2015. Konkrétnější přehled plánovaného vyhlašování výzev

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Marketing

  Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Program Marketing pracuje do roku 2020 s celkovým rozpočtem blížícím se k 1,5 mld. Kč. Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné Výše dotace: 0,2 – 5 mil.

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Spolupráce

  Program Spolupráce rozvíjí inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních sítí. Jedná se o nástroje ke zintenzivnění společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a výzkumné sféry. Program Spolupráce mezi uchazeče do roku 2020 rozdělí přibližně 1,9 mld. korun. Přispěje tím k posílení vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni a

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Partnerství znalostního transferu

  Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi. Do roku 2020 je na tento typ projektů přichystáno přibližně 1,1 mld. Kč. Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné Výše dotace: 0,5 – 4 mil. Kč Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Stav výzvy: Program je v současné době otevřen

  Read more →

Archiv příspěvků