• 16 ÚNO 17
  • 0
  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  V rámci projektu Programu rozvoje venkova (PRV) 16/002/01110/120/000061 je připraveno 10 seminářů po celé České republice pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo

  Read more →
  • 01 ÚNO 17
  • 0
  Informace pro zájemce o podnikání – Klastr sociálních služeb a podniků

  Informace pro zájemce o podnikání – Klastr sociálních služeb a podniků

  V prvních měsících roku 2017 bude v Ostravě v rámci realizace projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje vytvořeno BEC družstvo, nový podnikatelský subjekt s působností na území Moravskoslezského kraje. V současné době probíhají přípravy k jeho založení a nově vzniklé BEC družstvo bude fungovat pod gescí Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. Stane

  Read more →
  • 01 ÚNO 17
  • 0
  Publikace Národní dotační zdroje

  Publikace Národní dotační zdroje

  Svaz měst a obcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vydalo publikaci určenou zejména pro obce Národní dotační zdroje: Příležitosti a možnosti pro města a obce. Publikace přehledně nabízí dotační možnosti jednotlivých ministerstvech. Publikaci naleznete na těchto stránkách: http://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/Narodni-zdroje-final-web.pdf

  Read more →
  • 16 LED 17
  • 0
  Grantové programy Nadace ČEZ pro 2017

  Grantové programy Nadace ČEZ pro 2017

  Více informací na www.nadacecez.cz  

  Read more →
  • 03 LED 17
  • 0
  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podmínky pro dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Dotační program se dělí do několika podprogramů: Veškeré podmínky jsou zveřejněné právě zde: Zasady_129_660_2016_12_22_podepsane_na_web (1) 1.1      Podprogram  Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny   Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu

  Read more →
  • 13 PRO 16
  • 0
  Novinky z MMR

  Novinky z MMR

  MMR vyhlásilo výzvu na řešení bezbariérových vstupů do domů s pečovatelskou službou, městských či obecních úřadů, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídicím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Zároveň v podprogramu Euroklíč  mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci mezinárodní projektu Euroklíč. Celkem je na tuto výzvu určeno 20 mil.

  Read more →
  • 06 PRO 16
  • 0
  Plánované výzvy na 1. polovinu roku 2017

  Plánované výzvy na 1. polovinu roku 2017

  Na přelom února a března 2017  plánuje MAS vyhlásit dvě výzvy z operačního programu Zaměstnanost s celkovou alokací 13 mil. Kč. (Prorodinná opatření a Podpora zaměstnanosti) Informace k oběma výzvám naleznete zde:  http://mashj.cz/op-zamestnanost/ Dále byly zveřejněny některé Specifická pravidla pro opatření v Integrovaném regionálním operační program, zde je předpoklad 3 výzev v 1. polovině roku 2017.

  Read more →
  • 31 ŘÍJ 16
  • 0
  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu z národního programu Životní prostředí. Podporovanými aktivitami jsou: zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.); zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků,

  Read more →
  • 31 ŘÍJ 16
  • 0
  Den lesa v Jeseníkách

  Den lesa v Jeseníkách

  MAS Rýmařovsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov si dovoluje pozvat na odborný seminář Den lesa v Jeseníkách, který se uskuteční dne 14. 11. 2016 v hotelu Kopřivná v Malé Morávce. Seminář je věnován problematice šetrného hospodaření na lesních pozemcích, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, dotačním příležitostem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a

  Read more →
  • 10 ŘÍJ 16
  • 0
  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 57 , která je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve

  Read more →
  • 03 ŘÍJ 16
  • 0
  Strategický rámec MAP

  Strategický rámec MAP

  Na prvním ustanovujícím Řídícím výboru MAP bylo dohodnuto, že druhý Řídící výbor MAP se uskuteční dne 15. 11. 2016, kde se bude schvalovat tzv. Strategický rámec MAP jehož nedílnou přílohou je i tabulka Investiční priority, která je v současnosti nejvíce důležitá pro ZŠ, které chtějí předkládat žádost do výzvy č.47 IROP Infrastruktura základních škol SVL.

  Read more →
  • 26 ZÁŘ 16
  • 0
  Navštivte farmu U Stromovouse ve Staré Vodě!

  Navštivte farmu U Stromovouse ve Staré Vodě!

  Read more →
  • 13 ZÁŘ 16
  • 0
  Výzva na dopravní infrastrukturu pro obce

  Výzva na dopravní infrastrukturu pro obce

  Obce mohou opět žádat státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost a nově také na křížení infrastruktury, které budou financovány z rozpočtu na rok 2017. Výše dotace se pohybuje od 75 % do 100 % (v případě opatření Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací) v opatřeních na Zvýšení bezpečnosti a Cyklostezky

  Read more →
  • 01 ZÁŘ 16
  • 0
  Podzimní výzva -ČSOB pomáhá regionům.

  Podzimní výzva -ČSOB pomáhá regionům.

  Máte v hlavě nápad, jak zlepšit místo, ve kterém žijete? Chcete zachránit zajímavou památku nebo pomoci někomu z vašeho okolí? Nestátní neziskové organizace z celé ČR mohou do 14. října přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům jako jsou např. úprava parku, oprava dětského hřiště, bezbariérový přístup do kostela, nové okapy na sokolovně, oprava kapličky nebo třeba záchrana

  Read more →
  • 29 SRP 16
  • 0
  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve čtvrtek 25. 8. 2016 výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat

  Read more →
  • 29 SRP 16
  • 0
  Výzva pro získání značky Jeseníky – regionální produkt.

  Výzva pro získání značky Jeseníky – regionální produkt.

  Koordinátor značky Jeseníky – originální produkt MAS Horní Pomoraví vyhlásil výzvu pro získání (či obnovení) značky Jeseníky – originální produkt pro výrobky, služby a zážitky. Podávat žádosti můžete do 26. 9. 2016 Více informací včetně vyhlášených výzev naleznete zde: http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=zobraz_clanky_cele.php&cislo_id=29&clanek_id=375

  Read more →
  • 19 SRP 16
  • 0
  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření.  Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové

  Read more →
  • 03 SRP 16
  • 0
  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.  O dotaci mohou požádat zejména kraje,

  Read more →
  • 01 SRP 16
  • 0
  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro

  Read more →
  • 24 ČVN 16
  • 0
  Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

  Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

  MŠMT vyhlásilo Výzvu č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., MŠMT ČR Veškeré potřebné dokumenty jsou zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu Úkolem MAS pro nadcházející období jsou metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci

  Read more →

Archiv příspěvků