• 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Marketing

  Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Program Marketing pracuje do roku 2020 s celkovým rozpočtem blížícím se k 1,5 mld. Kč. Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné Výše dotace: 0,2 – 5 mil.

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Spolupráce

  Program Spolupráce rozvíjí inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních sítí. Jedná se o nástroje ke zintenzivnění společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a výzkumné sféry. Program Spolupráce mezi uchazeče do roku 2020 rozdělí přibližně 1,9 mld. korun. Přispěje tím k posílení vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni a

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Partnerství znalostního transferu

  Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi. Do roku 2020 je na tento typ projektů přichystáno přibližně 1,1 mld. Kč. Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné Výše dotace: 0,5 – 4 mil. Kč Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Stav výzvy: Program je v současné době otevřen

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Školicí střediska

  Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné Výše dotace: 0,5 – 5 mil. Kč Velikosti podniků: Malý

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Nemovitosti

  Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Program Nemovitosti přispěje do roku 2020 na projekty malých a středních podniků částkou 3,9 mld. Kč. Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné Výše dotace: 1 – 200 mil. Kč

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Potenciál

  Potenciál Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Program Potenciál mezi podniky všech velikostí rozdělí přibližně 5,5 mld. Kč. Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum Výše dotace: 2 – 150 mil. Kč Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | ICT a sdílené služby

  Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve  ICT a strategické služby) je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby mezi žadatele rozdělí přibližně 6,1 mld. Kč. Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné Výše

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK.cz | Úspory energie

  Program Úspory energie umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie do roku 2020 rozdělí téměř 20,5 mld. Kč. Obor

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OPPIK – Inovace

  Získejte dotace EU na inovace výroby a uvádění nových produktů na trh. Můžete čerpat na nákup strojů, technologií, licencí i nemovitostí. Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  MZE PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

  Zajistit zaměstnání lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, je cílem programu sociálního zemědělství, na který dá letos Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Peníze jsou určeny na investice i provoz. Čerpat je může zemědělec, který se zaváže zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby po dobu minimálně 5 let a vytvoří pro ně pracovní místa. Zemědělec,

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  Program MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 

  Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě mohou získat obce a svazky obcí. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy činí 1,5 mld. Kč. Příjem žádostí: Od 1. července 2015 do 14.

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  OP VK Výzva č. 57 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Dotace na zvyšování kvality počátečního vzdělávání mohou získat školy se sídlem mimo Prahu až do výše 1 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádosti: Datum ukončení příjmu žádostí je 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin. Příjemci podpory: Projektovou žádost o dotaci může podat a získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  Dotace na lesní techniku i pro obce

  Program rozvoje venkova (PRV) nabízí obcím možnost získat dotace na vybudování lesnické infrastruktury a na techniku pro lesní hospodaření. V druhé polovině září bude spuštěn příjem žádostí podporující tyto projekty. Příjem žádostí v obou uvedených případech bude probíhat pouze 14 dní. Proto je nejvyšší čas začít s přípravou projektu. Opatření Lesnická infrastruktura je určeno na

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  IROP/Harmonogram výzev na rok 2015

  Monitorovací výbor IROP projednal harmonogram výzev IROP na rok 2015, který Vám přinášíme: IROP_Hmg-vyzev-2015_zjednodusena-verze_30-6-2015 IROP_Harmonogram-vyzev-2015_plna-verze_30-6-2015

  Read more →
  • 31 ČVC 15
  • 0

  IROP vyhlásí první výzvy k podávání projektů na silnice a územní plány

  ​Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí dnes (31. 7.) první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Do konce roku plánuje MMR v rámci IROP vyhlásit celkem 19 výzev

  Read more →
  • 29 ČVC 15
  • 0

  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. III. Cíle a priority programu (účelové určení) Cílem tohoto dotačního programu (dále jen „Program“) je prostřednictvím poskytování dotací podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu1 nebo experimentálního vývoje2, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách. Hlavním záměrem poskytovatele

  Read more →
  • 29 ČVC 15
  • 0

  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015/MSK

  Moravskoslezský kraj vyhlásil program na přípravu projektových dokumentací pro projekty financované z nových dotačních programů pro obce a organizace zřizované obcemi: I. Název programu (kód) Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (RRC/08 /2015), (dále jen „Program“). II. Jednotlivé dotační tituly Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v následujících oblastech: Dotační titul 1 (dále jen DT1)

  Read more →
  • 22 ČVC 15
  • 0

  MMR – Výzva pro předkládání žádostí místních akčních skupin nejpozději od srpna

  Výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015. „Místní akční skupiny uskutečňují přijatou strategii Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově. MASky mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více programů Evropských fondů nebo z jiných zdrojů. Celkově je připraveno minimálně 16,5

  Read more →
  • 22 ČVC 15
  • 0

  MMR – Zákon o zadávání veřejných zakázek míří na vládu

  Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá legislativní radě vlády návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání. Jejich obsah je nezbytné přenést do vnitrostátního právního řádu do dubna 2016. Návrh zákona nově upravuje zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím související povinnosti dodavatelů,

  Read more →
  • 22 ČVC 15
  • 0

  MMR navrhne program na podporu demolic vysídlených budov v obcích

  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se včera setkala s hejtmanem a dalšími představiteli Ústeckého kraje. Spolu s premiérem na jednání řešili sociálně vyloučené lokality a možnosti podpory pro obce na demolice těchto vysídlených budov. Nyní se chystá připravit nový dotační titul. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní vypracuje analýzu možností a stanoví podmínky splnění nového

  Read more →

Archiv příspěvků