• 30 LED 15
  • 0

  MMR: POMÁHÁ OBCÍM SE STRATEGICKÝM PLÁNOVÁNÍM

  Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí. Program je užitečným pomocníkem samospráv při tvorbě programu rozvoje a řízení obce. „Chceme podpořit kvalitu, otevřenost a systematičnost plánování na místní úrovni. Nabízíme cesty jak obcím usnadnit nelehký proces strategického plánování. Nespornou výhodou nástroje je vedle srozumitelného metodického rámce také jednoduchý

  Read more →
  • 26 LED 15
  • 0

  EFEKT – Státní program na úsporu energií a využití obnovitelných zdrojů energie 2015

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu v rámci Státního programu na úsporu energií a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT. Termín ukončení: 28. 2. 2015 Podporované aktivity: A. Projekty vzdělávání a studie B. Úspory energie: Max. výše podpory: 40%, 1 000 000 Kč Typ žadatele: obce, MČ, společnosti 100% vlastněné obcí nebo MČ B1 – Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti

  Read more →
  • 26 LED 15
  • 0

  MMR – Výzva k podávání žádostí o podporu výstavby podporovaných bytů

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ – pro dotační tituly Pečovatelský byt, Vstupní byt a Komunitní domy seniorů. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 5. ledna 2015 a končí dnem 13. března 2015.  Cílem podprogramu je

  Read more →
  • 26 LED 15
  • 0

  Zápis z jednání Výboru 1/2015

  V dokumentech byl zveřejněn zápis z jednání výboru 1/2015 ze dne 22. 1. 2015.

  Read more →
  • 25 LED 15
  • 0

  Venkov 2015

  Sekce regionální geografie ČGS, Pražská – středočeská pobočka ČGS a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Vás zvou  na diskusní seminář Venkov 2015. Seminář se uskuteční 5. února 2015  v prostorách Přírodovědecké fakulty UK. Seminář se bude konat ve čtvrtek dne 5. 2. 2015 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická. Předpokládané ukončení je

  Read more →
  • 25 LED 15
  • 0

  Školení pro budoucí žadatele a harmonogramy výzev

  Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo kalendář předpokládaných výzev a seminářů pro budoucí žadatele. Vše můžete sledovat na: Strukturální fondy EU – Výzvy a akce. Na stránkách MMR rovněž najdete semináře k přestavení IROP v jednotlivých krajích: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/SEMINARE-K-PREDSTAVENI-IROP.  

  Read more →
  • 25 LED 15
  • 0

  Do 16. 2. 2015 mohou obce žádat na obnovu a rozvoj venkova

  Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Dotační titul č. 1

  Read more →
  • 25 LED 15
  • 0

  MMR – Podporuje projekt vzdělávání stavebních úředníků

  Ministerstvo pro místní rozvoj považuje za nutnost vytvořit ucelený systém vzdělávání stavebních úředníků, který zajistí prostřednictvím projektu spolufinancovaného z evropských dotací. Vytvoření uceleného systému vzdělávacích aktivit pro stavební úředníky umožní jednotnost postupů při výkonu činností stavebních úředníků v rámci celé ČR. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci prvoinstančních a druhoinstančních obecních stavebních úřadů. Celkem by mělo být

  Read more →
  • 21 LED 15
  • 0

  22. kolo PRV

  Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlásilo příjem žádostí na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 26. 1. 8:00 hodin – 9. 2.2015 15:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře. Více informací na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality/x20-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

  Read more →
  • 20 LED 15
  • 0

  Pozvánka na jednání Výboru 1/2015

  Veřejné jednání Výboru 1/2015 se uskuteční dne 22. 1. 2015 v 10 hodin v zasedací síni Rady Města Bruntál. Srdečně zveme. Program: Úvod Zpráva o MAS –   účetní – stav účetnictví –   stav realizovaných projektů –   příprava strategie –   zápis změn do rejstříku –   certifikace 3.    Různé

  Read more →
  • 20 LED 15
  • 0

  Pozvánka na workshop EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

  Svaz místních samospráv ve spolupráci s místními akčními skupinami MSK pořádá v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů” workshop PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ ANEB DOTAČNÍ FONDY PO LOPATĚ pro starosty obcí. Místo a čas setkání: dne 22. ledna 2015, se zahájením v 15.00 hodin (prezence spolu s úvodním obědem již od 14.00!!) v

  Read more →

Archiv příspěvků