• 17 PRO 12
  • 0

  Národní síť MAS získala místopředsednictví v ELARD

  Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti. Viceprezidentem ELARDu za Národní síť Místních akčních skupin České republiky byl zvolen Radim

  Read more →
  • 12 PRO 12
  • 0

  Dotace MMR: Podpora obnovy a rozvoje venkova

  Podprogram Ministerstva pro místní rozvoj: 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci schválených akcí. Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i na náklady na

  Read more →
  • 12 PRO 12
  • 0

  Dotace MMR — Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

  Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad podprogramu. Žádosti je možné podávat do 15. února 2013. Vymezení příjemců dotace: Příjemcem dotace je výhradně obec (dále jen „účastník podprogramu“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Forma podpory: Státní podpora je poskytována

  Read more →
  • 12 PRO 12
  • 0

  Dotace MMR z programu Podpora bydlení

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro podprogramy: Podprogram 117 512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013“ Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce,

  Read more →
  • 12 PRO 12
  • 0

  XLIII. výzva OPŽP: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

  Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v rámci Prioritní osy 7, Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a

  Read more →
  • 12 PRO 12
  • 0

  Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2013

  Ministr pro pro místní rozvoj schválil Zásady pro žadatele podprogramu Cestování dostupné všem a vyhlásil v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 1. výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2013. Podprogram je zaměřen na 3 oblasti podpory: 1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras,

  Read more →

Archiv příspěvků